Stawowski, Władysław

Władysław Stawowski

pseud. Sawa

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Bolesław Hilerski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-00-00
Miejsce urodzenia:Nawojowa Góra
Data śmierci:1955-07-22
Miejsce śmierci:Karaganda
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Joanna
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Gimnazjum im. króla Jana Sobieskiego w Krakowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowi Komorowie.

Od 1932 r. służył w Korpusie Ochrony Pogranicza (batalion Budsław) jako dowódca kompanii.

 

 

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do niewoli sowieckiej, z której udało mu się uciec.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Zanim wstąpił do ZWZ działał w Kołach Pułkowych w Wilnie.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po ucieczce z sowieckiego transportu w czerwcu 1941 r. został skierowany do Okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej jako szef sztabu. Od października 1942 roku był szefem Oddziału Organizacyjnego Komendy Okręgowej AK. W czerwcu 1944 roku został zastępcą dowódcy Batalionu “Bagatelka”. Po 17 lipca 1944 roku był zastępcą komendanta Okręgu Nowogródzkiego.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-00-00 - 1944-09-00
Pełnione funkcje:

Szef Oddziału I Organizacyjnego Komendy Okręgowej AK

Zastępca dowódcy Batalionu “Bagatelka”

Zastępca komendanta Okręgu Nowogródzkiego

Oddział względnie pion organizacyjny:Batalion Bagatelka, Oddział I
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W sierpniu 1940 r. został aresztowany przez NKWD. Udało mu się uciec. W kwietniu 1941 r. został ponownie aresztowany. W czerwcu 1941 r. wydostał się z transportu. We wrześniu 1944 r. został aresztowany przez NKWD i skazany na 15 lat łagrów.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Boradyn Z., Chmielarz A., Piskunowicz H., Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945), Radom 1997, s. ;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/ 618.40.11;

Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa 1985, s. ;

Krajewski K., “Szlakiem Narbutta”, Warszawa 2015, s. 33;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 2, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 123-125;

Stawowski Władysław [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny, t. 1, (red.) Dubowik H., Malinowski L.J., Bydgoszcz 2008, s. 506;

Wiąk W.J., Struktura organizacyjna Armii Krajowej 1939-1944, Warszawa 2003, s. 327;

Zagacki D., Walki VIII Batalionu AK na Nowogródczyźnie, “Echa Polesia”, nr 4 (60), 2018, s. 32.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?