Smereczyński, Władysław

Władysław Smereczyński

pseud. Dąb, Esem, Halny, Hucuł, Konar, Patron, Stefan, Rola

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Bielski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1895-10-10
Miejsce urodzenia:Pyzówka
Data śmierci:1958-07-17
Miejsce śmierci:Świder koło Warszawy
Miejsce pochówku: Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Czerwińska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podpułkownik
Data: 1935-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W latach 1903-1906 uczęszczał do siedmioklasowej szkoły powszechnej w Nowym Targu. Następnie od 1906 do 1914 r. uczył się w ośmioklasowym gimnazjum klasycznym w Nowym Targu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od sierpnia 1914 r. służył w 2 Pułku Piechoty Legionów. Po ucieczce z niemieckiej niewoli w maju 1918 r. ukrywał się w Kijowie, gdzie od lipca do grudnia 1918 r. był komendantem konspiracyjnej polskiej organizacji (prawdopodobnie Polskiej Organizacji Wojskowej). Od 1 stycznia do 31 marca 1919 r. dowodził kompanią szkolną Szkoły Podchorążych w Warszawie. Następnie do 15 kwietnia 1920 r. był dowódcą kompanii szkolnej Szkoły Podoficerów Piechoty w Dęblinie. Podczas wojny polsko-bolszewickiej dowodził batalionem w 105 Pułku Piechoty. Następnie, po odbyciu odpowiedniego kursu, do marca 1930 r. zajmował stanowisko dowódcy batalionu w 27 pułku piechoty w Częstochowie. Był również kwatermistrzem tego pułku. W latach 1930-1932 dowodził batalionem w 61 Pułku Piechoty. W późniejszym okresie, do początku II wojny światowej, służył w Korpusie Ochrony Pogranicza.

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej jako dowódca Ośrodka Zapasowego 6 Dywizji Piechoty we Lwowie. Brał udział w walkach o Lwów. Po zakończeniu działań wojennych w 1939 r. dołączył do ruchu oporu.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

W latach 1939-1941 pracował na portierni pod nazwiskiem Bielski w miejscowej fabryce na Mikuliczynie.

Po wojnie:

W latach 1947-1948 był zatrudniony jako pracownik umysłowy w cukrowni we Wschowej. Następnie do 1955 roku pracował w Biurze Prawnym Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Od 1912 r. był członkiem “Polowych Drużyn Podhalańskich”.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

W konspiracji we Lwowie działał od października 1939 r.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od maja 1940 r. był komendantem Okręgu Stanisławów Związku Walki Zbrojnej (ZWZ -1), a od października 1941 r. do aresztowania w grudniu 1942 r. pełnił obowiązki komendanta Okręgu Lwów ZWZ – AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-00-00 - 1942-12-17
Pełnione funkcje:

Komendant Okręgu Stanisławów ZWZ-1 w latach 1940-1941; komendant Okręgu Stanisławów ZWZ od września 1941 do października 1941 r.; komendant Okręgu Lwów Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej od października 1941 r. do grudnia 1942 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu Stanisławów ZWZ; komenda Okręgu Lwów ZWZ-AK
Okręg:Okręg Stanisławów, Okręg Lwów
Przydział: Okręg ZWZ Stanisławów (1940-1941), Okręg AK Stanisławów
Komenda Okręgu AK Stanisławów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

17 grudnia 1942 r. został aresztowany przez gestapo. Do 28 sierpnia 1943 r. przebywał w więzieniu przy ul. Łąckiego we Lwowie, a następnie na Majdanku. Kierował tam obozową komórką Armii Krajowej. Od kwietnia 1944 do października 1944 r. był więźniem obozów w Oświęcimiu-Brzezince, tam również kierował podziemną organizacją wojskową. Stamtąd trafił do obozu Buchenwald-Wansleben. Został uwolniony przez wojska aliantów w kwietniu 1945 r.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (1921)
Krzyż Niepodległości (1932)
Krzyż Walecznych (czterokrotnie) (1920, 1921, według nekrologu – trzykrotnie)
Złoty Krzyż Zasługi (1937)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Ney-Krwawicz M., Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, “Mówią wieki”, 1986, nr 9;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 50, 67, 81;

Smereczyński Władysław (1895-1958), [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 181-182;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW1_07900;

Strokosz O., W Armii Krajowej z Zaolzia przez okupowany Lwów do III Rzeczypospolitej, oprac. Kwiek J., Kraków 1994, s. 26;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 55-58, 96, 193;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 21, 49;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 17, 28, 30, 251.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Po zakończeniu wojny przez dwa lata przebywał w polskim szpitalu wojskowym na terenie Niemiec. Jesienią 1947 r. wrócił do Polski.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?