Sadowski, Lech

Lech Sadowski

pseud. Budzyński, Leski, Sławek, Sędzia, Wasyl

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Lerski Lesław, Aleksander Cieński, Lucjan Kosiba, Wilhelm Muth, Stanisław Romański, Aleksander Salski, Aleksander Wiśniewski, Aleksander Zakrzewski, Aleksander Zawadzki
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1917-03-15
Miejsce urodzenia:Metanówka pow. Hajsyński/ Podole
Data śmierci:1991-01-12
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Bronisław
Imię matki:Ludwika
Nazwisko panieńskie matki:Iwaszkiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Do Polski wraz z rodzicami przyjechał we wrześniu 1921 r. We Lwowie uczęszczał do Szkoły Średniej i Gimnazjum nr VII im. Tadeusza Kościuszki, również tam zdał maturę w 1937 r. Następnie wyjechał do Warszawy, studiował tam prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Studia skończył dopiero po wojnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim w 1950 r. Ze względu na swoją działalność konspiracyjną dopiero w 1966 r. udało mu się zdać egzamin na adwokata.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Prawnik w Zjednoczonych Zespołach Gospodarczych INCO Stowarzyszenia “Pax”.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Działał w harcerstwie, po przyjeździe do Warszawy został redaktorem czasopisma młodzieżowego “Kuźnia  Młodych”. Był również członkiem “Legionów Młodzieży Polskiej” organizacji, która powstała z połączenia “Legionu Młodych” oraz “Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej”. Za pomocą tej organizacji został włączony do konspiracji.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Przybył do Lwowa 7 października 1941 w składzie tzw. „ekipy warszawskiej”, której zadaniem było zorganizowanie tam Obszaru Lwów. Tuż po przybyciu do Lwowa został członkiem Oddziału II, zajmował się sprawami ukraińskimi. Mieszkając przy ul. Dybowskiego prowadził nasłuchy za pomocą radioaparatu. Ok. 10 grudnia 1941 r. po rozmowie z szefem Sztabu płk. Mieczysławem Dobrzańskim dostał przydział do Oddziału VI BIP, jako zastępca szefa. Jego zadaniem było utworzenie planu działania BIPu na terenie Obszaru. Był pomysłodawcą utworzenia tabliczki „Nur fur Deutsche” i zawieszenia jej na bramie cmentarza Janowskiego. Od połowy grudnia 1941 r., starał się o utworzenie konspiracyjnego czasopisma “Biuletyn Ziemi Czerwieńskiej”. W grudniu tego samego roku ukazał się pierwszy numer “Biuletynu”, który zredagował. W styczniu 1942 roku został mianowany szefem Oddziału VI. Angażował się w tworzenie nowych drukarni, pod jego komendą została zakupiona drukarka “Bostonka” oraz “Victoria-Fenix”. Po ucieczce z aresztu przebywał jeszcze we Lwowie do 21 maja 1943 r. Potem został przetransportowany do Warszawy.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-10-08 - 1943-05-21
Pełnione funkcje:

Szef Oddziału VI (BIP)

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział II Komendy Obszaru nr 3, BIP Komendy Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

W połowie października 1939 r. za pomocą pułkownika Albrechta szefa Oddziału III KG SZP został włączony do konspiracji. Początkowo działał w Oddziale Dyspozycyjnym Dowództwa Głównego SZP. W pierwszych miesiącach zajmował się zbieraniem i konserwowaniem broni. Od maja 1940 r. do sierpnia 1941 r. był dowódcą sekcji, później plutonu, następnie zastępcą dowódcy i dowódcą grupy “Warsztaty” wchodzącej w skład “Fabryki”. W trakcie działania w Warszawie odbył kurs Podchorążych. Później został przeniesiony do Lwowa.

W maju 1943 r. przerzucony do Warszawy, gdzie przez kilka miesięcy pracował w Wydziale Informacji BIP-u KG AK, m.in. kierował Podwydziałami P i W, był także inspektorem terenowym BIP-u KG. Przeniesiony został na początku 1944 do Wydziału Propagandy BIP-u KG. W powstaniu warszawskim był od połowy sierpnia 1944 dowódcą Oddziału Osłonowego „Chwaty” oraz pełnił funkcję oficera do zleceń Wydziału Propagandy.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:BIP KG AK
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany przez niemiecką policję w lutym 1940 r. podczas pobytu w Warszawie. Przebywał w areszcie 3 miesiące.

We Lwowie został przypadkowo złapany przez Gestapo (szukali mieszkań do zarekwirowania) o godzinie 11 na ul. 11 Listopada w dniu 25 kwietnia 1942 r. Przetrzymywany i torturowany w więzieniu na ul. Łąckiego w celi nr 158, próbował popełnić samobójstwo podcinając sobie żyły. Został skazany na karę śmierci, kary nie wykonano, gdyż został odbity 15 kwietnia 1943 r. przez oddział AK. Wyjechał do Warszawy.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Walecznych ( z dn. 11.11.1941 r.)

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

BJ, sekcja rękopisów, P. Woźniak, Z niw i ugorów mego życia, t. II, sygn. akc. 9/85, s. 146;

Boradyn Z., Chmielarz A., Piskunowicz H., Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945), Radom 1997;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 323, 324;

Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa 1985;

Lech Sadowski. Wspomnienia, Warszawa 1980, rękopis w zbiorach BJ, sygn. przyb. 446/01;

Mazur G., Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, s. 402;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939 – 1944. Słownik Biograficzny, Katowice 1997, s. 167 -169;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. przyb. 446/01;

Pempel S., Wspomnienia z aresztowania grupy członków sztabu Obszaru Południowo-Wschodniego AK we Lwowie 4/5. X. 1943 r., (bdmw), rękopis w zbiorach BJ, sygn. przyb 444/01, s. 2, 3;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 46, 49, 56, 59, 60, 89;

Strokosz O., W Armii Krajowej z Zaolzia przez okupowany Lwów do III Rzeczypospolitej, (oprac.) Kwiek J., Kraków 1994, s. 26;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 8, 13, 15-19, 21, 24-26, 36-38, 250, 277, 278;

Wiąk W.J., Struktura organizacyjna Armii Krajowej 1939-1944, Warszawa 2003, s. 231;

Ziółek Z., Od okopów do barykad, Warszawa 1976, s. 432.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?