Rzeźnik, Wiktor

Wiktor Rzeźnik

pseud. Giermek, Werynhora

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1943-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służył w 26 pp. we Lwowie następnie przeniesiony do batalionu KOP pow. Skałat.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po wojnie obronnej ukrywał się w Kretowcach, gdzie został znaleziony przez Elżbietę Zielińską w 1941 r. i zakonspirowany w tym samym roku. Został mianowany komendantem Obwodu Zbaraż w marcu lub czerwcu 1942 r. Funkcję pełnił do marca lub 15 czerwca 1943 r. W lipcu 1943 r. został dowódcą Kedywu w Inspektoracie Tarnopol

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00 - 1944-00-00
Pełnione funkcje:

Komendant Obwodu, dowódca Kedywu

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obwodu Zbaraż, Kedyw
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Tarnopol
Sztab Inspektoratu AK Tarnopol, Obwód AK Zbaraż
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po ucieczce przed Armią Czerwoną przedostał się na zachód. Rozpoczął działalność w eksterytorialnym WiN-ie Okręgu Tarnopol, który stacjonował w Żorach – rejon “Czarnohora”.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Podczas “Burzy” razem z Żeglinem i Krukowskim z rozkazu mjr. Zawadzkiego mieli przygotować w Chodaczkowie kwatery dla sztabu Okręgu Tarnopol na okres powstania. Gdy dotarli do miasteczka zastała ich Armia Czerwona. Rzeźnikowi udało się zbiec, a Żeglin z Krukowskim zostali wcieleni do Armii Polskiej.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowany na początku 1953 r. przez UB. W grudniu 1953 r. został skazany na 12 lat więzienia. W wyniku amnestii w 1956 r. opuścił więzienie.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 84, 103, 120;

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 17, 22;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0917;

Kłosiński Z., 3 Wileńska, Białystok 1995;

Relacja Bronisława Żeglina, Elbląg 1988, maszynopis w zbiorach CDCN – BJ, sygn. 5-2, s. 7;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 137, 153, 154, 157, 264, 287;

Wołkonowski J., Łukomski G., Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej w latach 19391945, Warszawa 1996.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?