< class="bt_bb_headline_tag">
, Janusz Feliks" subheadline="" font="" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="medium" dash="top" el_id="" el_class="" el_style=""]

Janusz Feliks Szulc [Prawdzic-Szlaski]

pseud. Borsuk, Prawdzic

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Prawdzic-Szlaski [Ślaski], Jan Bujalski, Antoni Sokołowski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1902-05-18
Miejsce urodzenia:Pułtusk
Data śmierci:1983-08-23
Miejsce śmierci:Londyn
Miejsce pochówku: Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podpułkownik
Data: 1943-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: pułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Po wojnie ukończył w 1924 r. Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W czasie I wojny światowej był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, prawdopodobnie służył w 4 Dywizji Strzelców Polskich, uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej.

W czasie wojny:

W czasie Wojny Obronnej służył w kolumnie taborowej nr 317 zmobilizowanej przez kadrę 3 dywizjonu taborów w Sokółce dla 29 Dywizji Piechoty. W czasie walk znajdował się z dywizją w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, po szeregu stoczonych potyczek obronnych w październiku 1939 r. znalazł się pod Tyszowcami, a następnie Tomaszowem Lubelskim. Po wydostaniu się z kordonu niemieckiego przedostał się do Grodna, a tam dostał polecenie od Aleksandra Prystora, aby udać się do Warszawy do KG ZWZ.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował jako nauczyciel, w latach 30. był naczelnikiem Ubezpieczalni Społecznej w Grodnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1946 r. udaje się na emigrację do Anglii, gdzie pozostaje do końca życia.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

We wrześniu 1940 r. został przydzielony do Obszaru nr 2, obejmującego Okręgi: Białostocki, Nowogródzki i Poleski na stanowisko szefa Oddziału II. Granicę Kresów przekroczył 26 października 1940 r. razem ze “Ściborem” i “Mścisławem”. 27 października dotarł do punktu przerzutowego. Od listopada 1940 r. zaczął organizować konspirację w Białymstoku.

Swoją pracę na Nowogródczyźnie rozpoczął już w październiku 1941 r., pod przykrywką pracy gajowego w miejscowych lasach. Od listopada 1941 r. mieszkał w Szczuczynie i organizował tam konspirację. Od grudnia 1941 mieszkał w Żołudku i Szkrzybowcach budując tam zalążki organizacji. W styczniu 1942 r., gdy zakończył prace organizacyjne w Obwodzie Szczuczyńskim, przeniósł komendę ze Skrzybowców do Lidy i zaczął organizować Okręg Nowogródek. 3 maja 1943 r. wydał rozkaz do ujawnienia się polskiej partyzantki na terenie Okręgu.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-10-00 - 1944-08-02
Pełnione funkcje:

01.09.1941 r. został mianowany Komendantem Okręgu Nowogródek ZWZ, został odwołany ze stanowiska rozkazem KG AK 12 czerwca 1944 r. podczas odprawy w Warszawie.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Nowogródek, Okręg Białystok
Przydział: Okręg Nowogródek AK (1942-1944)
Komenda Okręgu Nowogródek AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

W lutym 1940 r. dostał przydział na szefa organizacyjnego dzielnicy Mokotów-Czeniarków. Dzielnicę organizował razem z majorem Sztompką “Wiktorem”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-01-00 - 1940-09-00
Pełnione funkcje:

Szef organizacyjny dzielnicy Mokotów-Czerniaków

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział I
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Po odwołaniu ze stanowiska komendanta Okręgu na własną prośbę pozostał razem z oddziałami Zgrupowania Zachód. Razem z dowództwem Zgrupowania nawiązał łączność z 1-szą Moskiewską Dywizją Gwardii, aby zabezpieczyć skrzydła tej dywizji podczas uderzenia na Ejszyszki. Następnie rozkazem podpułkownika “Wilka” razem ze Zgrupowaniem miał stawić się 16 lipca 1944 r. na koncentrację w rejonie Turgiele-Taboryszki. Po aresztowaniach wśród oficerów z Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego Prawdzic rozkazał oddziałom z Nowogródczyzny przedostać się na teren Puszczy Rudnickiej. Do Puszczy dociera 17 lipca 1944 r. razem ze “Strychalskim” i zostają otoczeni przez oddziały sowieckie. Wraz z resztkami komendy Okręgu Nowogródzkiego, grupą oficerów i częścią VII/ 77 pp., którym udało wydostać się z obławy, postanawia przedostać się do Warszawy przez Grodno i Białystok.

Razem z oddziałem był pod Warszawą już 2 sierpnia 1944 r., a 15 sierpnia jego oddział objął rejon Otwock-Świder-Józefów, dołączył tam do niego ppłk. “Twardy” z 27 dywizji oraz płk. “Trzaska” z komendy Okręgu Polesie. Nie mogąc przejść Wisły, on i jego oddział postanawiają przejść do konspiracji.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Jego adiutantem był ppor. Zenon Batorowicz ps.”Zdzisław”.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Początkiem 1940 r. wracając z Warszawy do Kowna, został aresztowany przez NKWD. Dzięki papierom zaświadczającym, że jest woźnym Banku Handlowego w Warszawie, udało mu się wydostać z aresztu.

21.02.1941 r. został aresztowany przez NKWD i skazany na karę śmierci. Więziony w Mińsku, Moskwie, na Łubiance i ponownie w Mińsku. Po ucieczce z tzw. marszu śmierci w nocy z 27 na 28.06.1941 r., wrócił do Grodna, a stamtąd do Białegostoku. W lipcu przedostał się do Warszawy, gdzie po rekonwalescencji wrócił do pracy w ZWZ.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari-dwukrotnie

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Podczas pobytu na emigracji zbierał informacje dot. organizacji na Nowogródczyźnie. Wynikiem jego pracy w Londynie w 1976 r. została opublikowana książka Nowogródczyzna w walce 1940-1945.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Boradyn Z., Chmielarz A., Piskunowicz H., Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945), Radom 1997, s. ;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/ 618.40.11;

Krajewski K., Armia Krajowa na ziemi nowogródzkiej [w:] Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, (red.) K. Komorowski, Warszawa 1996, s. 156, 172;

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 17, 23-25, 27, 28, 31, 47, 61, 62, 68, 82, 92, 116-119, 123, 124;

Krajewski K., “Szlakiem Narbutta”, Warszawa 2015, s. 15-17, 23, 24, 28;

“Orzeł Biały”, r. XXXI, 2020, nr 1 (337), s. 6;

Prawdzic-Szlaski “Prawdzic” J., Nowogródczyzna w walce 1940-1945, Londyn 1976;

Wanda Roman: Szulc (Szlaski, Prawdzic-Szlaski) Janusz Feliks, [w:] Polski Słownik Biograficzny, T. 49. Warszawa – Kraków 2013, s. 233–237;

Wiąk W. J., Struktura Armii Krajowej, Warszawa 2003, s. 334;

“Wileńskie Rozmaitości”, 1991, nr 3.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Pochowany w kolumbarium przy kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie. W 2000 r. jego prochy przeniesiono na Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?