Piątkiewicz, Leopold Franciszek

Leopold Franciszek Piątkiewicz

pseud. Bogdan, Bohdan, Echo, Leopold

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Józef Wiśniewski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1901-11-09
Miejsce urodzenia:Wieliczka
Data śmierci:1984-11-23
Miejsce śmierci:Kraków
Miejsce pochówku: Cmentarz Rakowicki; Kraków
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Ścigielska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapitan
Data: 1934-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major
Data: 1944-05-03
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podpułkownik
Data: 1945-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 09.1911 r. był kadetem niższej wojskowej szkoły realnej w Krakowie, a od 08.1916 r. wyższej wojskowej szkoły. W 05.1919 r. uzyskał tam maturę. Od 03.1920 r. ochotniczo służył w 5 kompanii szkolnej. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Łączności w Zegrzu w 12.1920 r. objął stanowisko dowódcy plutonu w 1 pułku łączności. Brał udział w bitwie warszawskiej. Od 09.1921 r. dowodził plutonem, a następnie kompanią telegraficzną 2 Armii. W 02.1922 r. objął funkcję szefa łączności 3 Dywizji Piechoty Legionów. W 10.1922 r. został dowódcą plutonu w 2 pułku łączności w Jarosławiu. W 07.1924 r. rozpoczął służbę w pułku telegraficznym w Warszawie, trwającą do 09.1934 r. Pełnił tam wiele funkcji. Później został przeniesiony na stanowisko dowódcy kadry kompanii szkolnej II batalionu pułku radiotelegraficznego w Krakowie.

W czasie wojny:

W trakcie kampanii wrześniowej służył w sztabie Armii “Kraków” jako szef łączności.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował jako naczelnik działu transportu w Bytomiu. Następnie został zatrudniony w Towarzystwie Budowy Sieci Elektrycznej w Tarnowie. Później pracował w krakowskich przedsiębiorstwach.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Awansowany w 1943 r. do stopnia majora został przeniesiony w czerwcu tego roku na stanowisko szefa Wydziału V Komendy Obszaru Lwów AK. W 07.1944 r. w czasie walk o wyzwolenie tego miasta dostał się do niewoli niemieckiej, lecz zbiegł po kilku godzinach. Pozostawał następnie w dyspozycji KG AK na terenie Okręgu Kraków.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-06-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Szef Wydziału V/O łączności operacyjnej sztabu Komendy Obszaru

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział V/O Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w akcji “Burza”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W czasie walk o Lwów w 07.1944 r. na kilka godzin dostał się do niewoli niemieckiej.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (1965 r.)

Krzyż Armii Krajowej (1967 r.)

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (1945 r.)

Srebrny Krzyż Zasługi (1938 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0225;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0304D, 304, 305, 397;

Ney-Krwawicz M., Struktura Organizacyjna Armii Krajowej [w:] “Mówią Wieki”, 1986, nr 9;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 85;

Piątkiewicz Leopold Franciszek (1901-1984) [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 147-148;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2016, nr 24, s. 35;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 42;

Węgierski J., Oddziały Leśne “Warta” Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, Kraków 1998, s. 50;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 44, 249.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?