Ossowska, Wanda

Wanda Ossowska

pseud. Wanda

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1912-04-28
Miejsce urodzenia:Kunice
Data śmierci:2001-04-26
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Henryka Jadwiga
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Podczas Wojny Obronnej 1939 r. jako ochotniczka zgłosiła się do lwowskiej służby sanitarnej z przydziałem do 604 Szpitala Wojennego we Lwowie. Funkcję sanitariuszki pełniła do wkroczenia wojsk sowieckich na teren miasta.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od października 1939 r. zakonspirowana w SZP a od 1940 r. w ZWZ. Działała jako kurierka między Komendą Główną Armii Krajowej, a dowództwem Obszaru Lwowskiego AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-10-00 - 1941-00-00
Pełnione funkcje:

Kurierka ZWZ-1

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Szefowa łączników Wydziału Wywiadu Ofensywnego „Stragan” Oddziału II Informacyjno-Wywiadowczego KG AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział II a KG AK
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Działała w WiN.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Henryk Ossowski “Dołęga” – brat, adiutant mjr. Hubala, powstaniec warszawski.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowana przez NKWD w 1940 r. w drodze powrotnej do Lwowa z Warszawy. Przetrzymywana u Brygidek, następnie została przewieziona do Zamarstynowa.

Więźniarka Pawiaka, Alei Szucha i obozów koncentracyjnych Majdanek, Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück i Neustadt-Glewe.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Odrodzenia Polski
Krzyż Walecznych
Krzyż Armii Krajowej
Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami
Krzyż Zasługi
Krzyż Oświęcimski
Medal Zwycięstwa i Wolności
Medal Florence Nightingale (1989)
Medal Polonia Mater Nostra Est (1999)
Odznaka Pomocy Lekarskiej Współwięźniom Majdanka
Krzyż Weteranów II Wojny Światowej.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Jest autorką książki, w której opisuje swoje losy podczas II wojny światowej o tytule: Przeżyłam… Lwów-Warszawa 1939-1946.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Boradyn Z., Chmielarz A., Piskunowicz H., Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945), Radom 1997, s.;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0056;

Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa 1985, s.;

Ossowska W., Przeżyłam… Lwów-Warszawa 1939–1946, [w:] Węgierski J., Lwów pod okupacją sowiecką 1939–1941, Warszawa 1991, s.;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 14, 19, 32.

Wanda Ossowska, [online:] https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/78781,Wanda__,Ossowska_.html (dostęp 12.04.2022)

Ikonografia
Ewentualne uwagi

https://www.youtube.com/watch?v=JnJYfypnbqE – rozmowa z Wandą Ossowską zrealizowana przez Państwowe Muzeum na Majdanku.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?