Olszewski, Stanisław

Stanisław Olszewski

pseud. Bar, Gama, Żorż

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Stanisław Komar, Stanisław Kossak
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1912-03-28
Miejsce urodzenia:Kamienica Polska
Data śmierci:1994-03-01
Miejsce śmierci:Częstochowa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Marianna
Nazwisko panieńskie matki:Sitek
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data: 1937-01-01
Starszeństwo: ze starszeństwem
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W latach 1919-1926 uczęszczał do szkoły powszechnej w Kamienicy Polskiej, następnie do gimnazjum w Częstochowie i Radomiu oraz do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Solcu nad Wisłą. W 1934 r. zdał maturę i uzyskał dyplom nauczyciela szkół powszechnych.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 19 września 1934 r. uczęszczał na dywizyjny kurs podchorążych rezerwy piechoty w Katowicach przy 73 pułku piechoty (23 Dywizji Piechoty), który ukończył 3 kwietnia 1935 r. Po odbyciu kursu został skierowany do 11 pułku piechoty, gdzie pełnił funkcję dowódcy drużyny. W czasie pracy w szkole należał do Związku Strzeleckiego, Związku Oficerów Rezerwy i Straży Ogniowej w Szczuczynie, gdzie pełnił funkcję naczelnika.

W czasie wojny:

Pod koniec sierpnia 1939 r. został zmobilizowany do 86 pułku piechoty 19 Dywizji Piechoty w Mołodecznie, gdzie pełnił służbę w kompanii przeciwlotniczej od 1 do 14 września i w ramach Obszaru Warownego Wilno.  Został internowany na Litwie. Następnie  przedostał się do Francji , a później do Wielkiej Brytanii. Do okupowanej Polski skierowany został w 02.1943 r., otrzymując przydział do Kedywu Okręgu AK Lwów.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

W latach 1935-37 pracował w kopalniach rudy Poraj i Osiny w charakterze rachmistrza. Później do wybuchu wojny był nauczycielem w 7-klasowej szkole powszechnej w miejscowości Orla pow. Szczuczyn.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zaprzysiężony 24.08.1942 r. w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza. Zrzutu dokonano w nocy z 16 na 17.02.1943 r. w ramach operacji „Rasp”. Dostał przydział do Kedywu Okręgu Lwów AK na stanowisko dowódcy Ośrodka Dywersyjnego „Północ” we Lwowie.

Data zaprzysiężenia:1942-08-24
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca Ośrodka Dywersyjnego „Północ” we Lwowie

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, Ośrodek "Północ"
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Syn lwowskiego profesora ps. “Jańcia”

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Służył we Francji i pod Narvikiem w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Podhalańskich. Następnie poprzez Hiszpanię i Portugalię przedostał się do Wielkiej Brytanii, służąc w 7 Brygadzie Kadrowej Strzelców i 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Został skazany na 15 lat katorgi przez Wojenny Trybunał Lwowskiego Okręgu Wojskowego. Do 1956 r. przebywał w łagrach za kołem polarnym

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
Krzyż Walecznych

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Boradyn Z., Chmielarz A., Piskunowicz H., Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945), Radom 1997, s.;

Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa 1985, s.;

Ney-Krwawicz M., Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, “Mówią wieki”, 1986, nr 9, s.;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 100;

Tochman K., Słownik biograficzny Cichociemnych, Rzeszów 2002;

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa 1985, s. 377;

Tucholski J., Cichociemni i spadochroniarze 1941-1956, Warszawa 2009, s. 80-82, 157-158, 160;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2014, nr 17, s. 32-35;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 63;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 46, 92.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?