Markowski, Władysław

Władysław Markowski

pseud. Dżumba, Sęp

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-08-30
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Był drużynowym 14 Drużyny Hufca Wileńskiego.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

3 Wileńska Brygada Armii Krajowej – 2 kompania – dowódca 1 plutonu (lub dowódca 3 plutonu, 1 kompanii szturmowej). Po przeszkoleniu skierowany do oddziału leśnego „Dzika”. 1 października przyjął pseudonim „Dżumba”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

dowódca kompanii

Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK, 2 komp.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
Krzyż Armii Krajowej
Krzyż Walecznych

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK oddział w Warszawie;

Bohdanowicz J., 3. Brygada Szczerbca Armia Krajowa Okręg Wileński, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Środowisko Wileńskie w Warszawie, 2008;

Kłosiński Z., 3. Wileńska, Białystok 1995, s. 242;

Korejwo M., Moje ścieżki partyzanckie w 3. Brygadzie Armii Krajowej “Szczerbca”, Warszawa-Kraków 2014, s. 276;

Niwiński P., Działania komunistycznego aparatu represji wobec środowisk kombatanckich wileńskiej AK 1945-1980. Warszawa 2009;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 2, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 25-26;

Spis członków 3 Wileńskiej Brygady AK, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum AK Okręgu wileńskiego “Wiano” w Łodzi;

Widejko J., Wspomnienia najmłodszego partyzanta III Partyzanckiej Brygady AK “Szczerbca” i Samoobrony Wileńskiej AK “Komara” w latach od I 1944 r. do III 1945 r., Kraków 2005, s. 18, 22, 82;

“Wileńskie Rozmaitości”, 1996, nr 4 (36).

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Był mistrzem Polski w wioślarskiej czwórce ze sternikiem. Zakwalifikował się do kadry na olimpiadę w Londynie.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?