Macieliński, Emil

Emil Macieliński

pseud. Kornel, Odrowąż, Pomian, Rey, Sas

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Jan Majewski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1892-04-08
Miejsce urodzenia:Stryj
Data śmierci:1941-12-17
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podpułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Kwatermistrz 18 pułku ułanów.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 09.1939 r. był jednym z organizatorów konspiracji wojskowej we Lwowie. Został komendantem Okręgu Lwów-Zachód ZWZ. Od 04.1940 r. pełnił obowiązki komendanta Obszaru nr 3 ZWZ.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-09-00 - 1941-00-00
Pełnione funkcje:

Komendant Obszaru Lwowskiego ZWZ

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany w styczniu 1940 przez NKWD po kilku dniach wypuszczony. Był jeszcze czterokrotnie zatrzymywany przez ten sam organ.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari (1921 r.)
Złoty Krzyż Zasługi (1930 r.)
Odznaka Pamiątkowa Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych (z dn. 12.05.1936 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0310;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0563;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0744;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0048, 0049, 0097, 0119;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944. Słownik Biograficzny, Katowice-Kraków 1997;

Mazur G., Okręg Tarnopol Armii Krajowej, [w:] Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, (red.) K. Komorowski, Warszawa 1996, s. 303;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 8, 9;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 15, 31, 34, 52;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 7, 9;

Strokosz O., W Armii Krajowej z Zaolzia przez okupowany Lwów do III Rzeczypospolitej, oprac. Kwiek J., Kraków 1994, passim;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 122;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 170, 171;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 11, 13-21, 30-31, 38, 287, 388;

Węgierski J., Lwów pod okupacją sowiecką 1939-1941, Warszawa 1991;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 19, 28;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 22;

Węgierski J., W sprawie podpułkowników Emila Macielińskiego, Stanisława Mrozka i Jana Sokołowskiego, [w:] “Wojskowy Przegląd Historyczny”, Warszawa 1993, nr 2 (144), s. 230-239.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Rozkazem oficerskim nr 56 z 18.12.1941 r. generał Stefan Rowecki „Grot” uznał, iż major Macieliński dopuścił się zdrady Polski poprzez akcję wojskowo-niepodległościową przechodząc na służbę wroga. Wydano za to na niego wyrok śmierci. Wyrok wykonano 17.12.1941 r. w Warszawie na Saskiej Kępie. Jerzy Węgierski uważał jednak, że w sprawie majora Macielińskiego doszło do pomyłki. Wojskowy Sąd Specjalny, który wydał karę śmierci miał według niego oprzeć się na nieprawdziwych dowodach dostarczonych przez kapitana Edwarda Metzgera i porucznika Edwarda Golę – agentów NKWD. Zostali oni zdemaskowani i skazani na śmierć wyrokiem Wojskowego Sądu Specjalnego ZWZ. Przy dzisiejszym stanie badań nie da się całkowicie wykluczyć lub potwierdzić, że wyrok był pomyłką sądową.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?