Korkuć, Władysław

Władysław Korkuć

pseud. Brat, Rafał, Robak

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1928-09-16
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:2014-10-18
Miejsce śmierci:Wilno
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Wilhelm
Imię matki:Stefania
Nazwisko panieńskie matki:Bierniakiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W latach 1935-1941 uczęszczał do Szkoły Powszechnej nr 1 im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

W czasie wojny:

W 1944 r. wstąpił do polskiego Gimnazjum Męskiego nr 3 w Wilnie.

Po wojnie:

Ukończył kurs kierowców. Uczył się również w szkole muzycznej.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

W okresie okupacji pracował w pracowni ślusarsko-wodociągowej.

Po wojnie:

Dyrygent, solista, nauczyciel muzyki.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Działał w ZHP.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Działacz społeczności polskiej na Litwie.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Po wznowieniu harcerstwa w Wilnie, pełnił funkcję przybocznego i organizował zastęp instruktorski.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działał w konspiracji wileńskiej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-04-00 - 1944-08-00
Pełnione funkcje:

Łącznik

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wziął udział w operacji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez Sowietów 10.12.1949 r. Wywieziony do łagrów. Na Litwę wrócił w 1953 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1987 r., leg. nr 156-87-5)

Krzyż Armii Krajowej (leg. nr 7774)

Krzyż Więźnia Politycznego (1995 r.)

Krzyż Zesłańców Sybiru (2008 r.)

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (z dn. 11.01.1971 r., leg. nr DK8458-W)

Medal Wojska (czterokrotnie, leg. nr 16427, Londyn)

Medal Zwycięstwa i Wolności (z dn. 14.07.1969 r., leg. nr 1140 – 69 – 2)

Medal Pro Memoria (2009 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK w Warszawie, Okręg Wilno.

Boradyn Z., Chmielarz A., Piskunowicz H. Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945). Radom 1997;

Korab-Żebryk R. Operacja wileńska AK. Warszawa 1985.

Ney-Krwawicz M., Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, [w:] “Mówią Wieki”, 1986, nr 9.
Snastin W., 10 Brygada Armii Krajowej por. “Gustawa” – wspomnienia, Szczecin 1992.

https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/451/ (dostęp 20.05.2020 r.);

Siemienow A., Przegląd prasy polskiej i polonijnej od Aleksandra Siemienowa, “Echa Polesia”, 2015, nr 4, s. 76;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 4, s. 77-78;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2006, nr 2 (95), s. 77-78.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?