Korejwo, Marian

Marian Korejwo

pseud. Jawor, Milimetr, Miraż

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-08-20
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:2000-06-04
Miejsce śmierci:Gdańsk
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Bronisław
Imię matki:Julia
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Ukończył Politechnikę Gdańską uzyskując stopień inżyniera.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Projektował m.in. Port Północny.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Służył w 3 plutonie, 1 kompani szturmowej w 3 Brygadzie “Szczerbca”. Przebył cały szlak bojowy Brygady. Pełnił także rolę łącznika z Warszawą, skąd przywiózł rozkaz ostatecznej likwidacji resztek struktur konspiracyjnych. Wciągnął Jerzego Widejko do 3 WB AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-08-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu

Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowany i przesłuchiwany od 09.1949 do 06.1950 r.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy,
Medal Wojska,
Krzyż Walecznych,
Krzyż Armii Krajowej,
Krzyż Partyzancki,
Krzyż Kampanii Wrześniowej.
.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Autor “Moje partyzanckie ścieżki”.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Gdańsk;

Archiwum ŚZŻAK Okręg Gdańsk, środowisko Wileńskie;

Banasikowski E., Na zew ziemi wileńskiej, Paryż 1988;

Boradyn Z., Chmielarz A., Piskunowicz H., Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945), Radom 1997;

Fundacja Ośrodek Karta, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.13, s. 3;

Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa 1985;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 1, s. 47-49;

Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, Marek Ney-Krwawicz [w:] “Mówią wieki” nr 9/1986;

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie;

Spis 3 Wileńskiej Brygady AK (maszynopis) Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK w Łodzi “Wiano”;

Widejko J., Wspomnienia najmłodszego partyzanta III Partyzanckiej Brygady AK “Szczerbca” i Samoobrony Wileńskiej AK “Komara” w latach od I 1944 r. do III 1945 r., Kraków 2005, s. 15, 23, 53;

“Wileńskie Rozmaitości”, nr 4 (30), lipiec-sierpień 1995, s. 6;

“Wileńskie Rozmaitości”, nr 5 (61), wrzesień-październik 2000.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?