Kolasiński, Stanisław

Stanisław Kolasiński

pseud. Śmiga, Ulewa

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Stanisław Wilkosz
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1916-11-16
Miejsce urodzenia:Mokrzyska/pow. brzeski
Data śmierci:1996-11-19
Miejsce śmierci:Zbylitowska Góra/pow. tarnowski
Miejsce pochówku: Cmentarz w Tarnowie-Krzyżu
Rodzice
Imię ojca:Ferdynand Feliks
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:Madej
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data: 1938-10-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik ze starszeństwem
Data: 1942-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do szkoły powszechnej w Mokrzyskach i w Brzesku. W latach 1927-1935 uczył się w Gimnazjum Koedukacyjnym w Brzesku i złożył maturę.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Po zakończeniu nauki uczestniczył w Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy przy 82 Syberyjskim Pułku Strzelców im. Tadeusza Kościuszki w Brześciu nad Bugiem. Następnie uczęszczał do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi-Komorowie. Po otrzymaniu awansu na podporucznika dostał przydział jako dowódca plutonu 6 Pułku Piechoty w 1 Dywizji Piechoty Legionów w Wilnie.

W czasie wojny:

W kampanii wrześniowej 1939 r. służył jako dowódca plutonu 31 kompanii kolarzy w 1. Dywizji Piechoty. Walczył w rejonie Pułtuska, Wyszkowa i Kałuszyna. Został ranny w trakcie akcji bojowej pod Tarnawatką i trafił do szpitala w Zamościu.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po demobilizacji we 09.1946 r. ukończył kurs i pracował jako tapicer.

Po powrocie do Londynu prowadził sklep “Divers Delicatessen” w latach 1953-1956. Następnie sprzedał go i pracował jako kierownik sklepu “Parade Delicatessen”. Na emeryturę przeszedł w 1983 r.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Należał do ZHP.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Był wiceprezesem Koła Spadochroniarzy Cichociemnych AK, należał do Koła Byłych Żołnierzy AK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Cichociemny. Został zrzucony w nocy z 13/14.03.1943 roku (operacja Door).  Otrzymał przydział do Kedywu Okręgu Armii Krajowej Lwów i objął dowództwo 1. oddziału dyspozycyjnego. Uczestniczył w licznych akcjach dywersyjno-sabotażowych, między innymi w ataku na magazyn materiałów wybuchowych na Czortkowskiej Skale, czy wysadzeniu zbiorników paliwa na Zamarstynowie. Następnie w połowie 1944 r. został przeniesiony do rejonu Prus pod Lwowem na stanowisko dowódcy oddziału leśnego 2 kompanii 19 pp.

Data zaprzysiężenia:1943-01-31
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca 1 oddziału dyspozycyjnego oraz 2 kompanii w Oddziale Leśnym.

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny; OL "Warta", 19 pp, 2 komp.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

W latach 1951-1953 działał w Delegaturze Zagranicznej WiN w RFN. W ramach współpracy z CIA kierował szkoleniem i był instruktorem radiotelegrafii w Monachium.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Na początku 1940 r. przedostał się na Węgry, skąd udał się do Francji i wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Służył w 8 pp 3 Dywizji Piechoty. Służbę kontynuował w Wielkiej Brytanii jako dowódca plutonu 5 kompanii w 1 Brygadzie Strzelców. We 09.1942 r. zgłosił się do służby w kraju oraz przeszedł szkolenie w dywersji.

Po rozbrojeniu i aresztowaniu w 07.1944 r. został osadzony w obozie, z którego udało mu się zbiec. Przedostał się przez front i od 05.1945 r. służył ponownie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza. W 06.1945 r. został mianowany jako dowódca 1 kompanii 4 Warszawskiego Batalionu Strzelców Spadochronowych 2 Brygady 4 Dywizji Piechoty.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 07.1944 aresztowany przez Niemców w Prusach i wywieziony na Węgry, następnie na roboty do Niemiec. Został osadzony w obozie “Focke”, z którego na przełomie kwietnia i maja udało mu się zbiec.

 

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari,

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (11 listopada 1984)[1][2],

Złoty Krzyż Zasługi,

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami,

Krzyż Walecznych- dwukrotnie nadany.

 

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Cichociemni elita dywersji, [online:] http://elitadywersji.org/stanislaw-kolasinski-cichociemny/, (dostęp: 29.05.2022 r.);

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 497;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 100, 110;

Tochman K. Słownik biograficzny, Rzeszów 2002, s.;

Tucholski J. Cichociemni, Warszawa, 1985, s. 339;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 246;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 57, 64;

Węgierski J., Oddziały Leśne “Warta” Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, Kraków 1998, s. 11;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 46, 199, 209, 210, 267, 279.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?