Kokociński, Antoni

Antoni Kokociński

pseud. Hołowacz, Jilian, Julian, Tulipan

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1895-00-00
Miejsce urodzenia:Pabianice
Data śmierci:1989-01-16
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Wawrzyszewski
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Handlową w Pabianicach oraz  Studia w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Służył w ochotniczym 201 pp.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Od 1922 r. pracował w Związku Rewizyjnym Polskich Spółdzielni Rolniczych gdzie w czerwcu 1938 r. objął stanowisko dyrektora oddziału w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:

W konspiracji od 1939 roku.  W latach 1943-1944 szef Biura Informacji i Propagandy Komendy Okręgu AK Wilno.

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Szef Administracji Zmilitaryzowanej Komendy Okręgu “Teczka” od 1941 r. do 1943 r.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od lipca 1943 r. pełnił funkcję szefa Oddziału VI Biura Informacji i Propagandy Komendy Okręgu Wileńskiego.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00 - 1944-00-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:BIP Komendy Okręgu
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany w 08.1944 roku i skazany na 15 lat katorgi. Przebywał w łagrach nr 1, 25, 9/10 Workuty. Do Polski powrócił 13.12.1955 roku.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

“Działalność wydawnicza Ruchu Oporu na Ziemiach Północno-Wschodnich w latach 1939-1945”

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Ankiety żołnierzy Armii Krajowej : materiały źródłowe stanowiące bazę powstania Słownika Polski Walczącej na kresach Północno-Wschodnich Rzeczpospolitej https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/247214/edition/244380/content (dostęp 25.07.2022)

Banasikowski E., Na zew ziemi wileńskiej, Warszawa 1990, s. 309-311;

Fedorowicz Z., Trzydzieści lat mego pobytu w Wilnie 1914-1944, Bydgoszcz 2010, s. 262;

BN, Zakład Rękopisów, sygn. akc. 11577, maszynopis, A. Kokociński, Wspomnienia z lat 1939-1965 (więzienie w Wilnie i obozy w ZSRR);

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW_III_618.32.02;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0879;

Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa 1985, s. 450;

Mazur G, Biuro Informacji i Propagandy SZP- SWZ- AK 1939-1945, Warszawa 1987, s. 166, 229-234, 236, 400, 409, 410;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 1, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 72;

Spis polaków, którzy spędzili lata po II wojnie światowej, na zasadzie sowieckich trybunałów wojennych w łagrach Workuty, nr  173, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi;

Tomkiewicz M., Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939-1953, Warszawa 2018, s. 372.

“Wileńskie Rozmaitości”, 1995, nr 2-3 (28-29), s. 19;

“Wileńskie Rozmaitości”, 1999, nr 6 (56), s. 67.

 

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?