Kłosiński, Zygmunt

Zygmunt Kłosiński

pseud. Dan, Huzar

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Kazimierz Husarski (03.1945)
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-05-21
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:2000-03-14
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Do wybuchu wojny uczęszczał do Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie.

W czasie wojny:

Kontynuował naukę na Tajnych Kompletach.

Po wojnie:

W 1948 roku ukończył Technikum Mechaniczne.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1952 roku rozpoczął pracę w Nowej Hucie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

 

 

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Działał w Szarych Szeregach.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włączył się w działalność konspiracyjną jako łącznik Odcinka Wilno, Wywiad Wschód KG AK. Początkowo służył w 3. Brygadzie “Szczerbca” w zwiadzie konnym a później w szwadronie kawalerii. Następnie 15.051944 roku został odkomenderowany do ORKO gdzie pełnił funkcję sekcyjnego w 1 plutonie kawalerii. Brał udział w Powstaniu Wileńskim.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca drużyny, zwiad konny oraz łącznik szefa Odcinka Wywiadu Wschód KG AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK, 6WB AK, ORKO
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Zorganizował na terenie Wilna pluton konspiracyjny. Następnie dołączył do 1 Oddziału Samoobrony Czynnej Ziemi Wileńskiej i objął dowództwo plutonu. 02.02.1945 r. walczył pod Rowinami z oddziałem NKWD. 5.02 jego oddział został rozbity. Po rozproszeniu oddziału powrócił do Wilna.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

17.07.1944 roku uniknął rozbrojenia i w grupie kilkunastu żołnierzy AK maszerował w kierunku Warszawy. Nad Niemnem wpadł w ręce Rosjan i został internowany w obozie w Druskiennikach. Udało mu się uciec z transportu na Sybir.

 

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

Złoty Krzyż Zasługi,

Krzyż Walecznych,
Krzyż Armii Krajowej,
Medal Wojska (czterokrotnie),
Złota Odznaka PZMot.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

W prasie publikował szereg artykułów o tematyce akowskiej.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Bałda S. Nestor krótkofalowców. „Nowiny”, s. 3, Nr 297 (7786) z 28 października 1973;

Bańkowski R., Świtalski T., Pozostaną w pamięci. Jan Świtalski. Pożegnanie. „Tygodnik Sanocki”,1999 r., s. 11, Nr 20 (392);

Fundacja Ośrodek Karta, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.13, s. 2;

Kłosiński Z., Armia Krajowa na Wileńszczyźnie., Białystok 2011, s. 160.

Kłosiński Z., 3. Wileńska, Białystok 1995;

Korejwo M., Moje ścieżki partyzanckie w 3. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej “Szczerbca”, Warszawa-Kraków 2014, s. 280;

Koło byłych żołnierzy AK w Los Angeles;

Olszański M., Krótkie jest piękne. „Tygodnik Sanocki”. Nr 11 (279), 14 marca 1997, s. 6;

Radiotelegrafista. W: Roman Bańkowski: Wywiady i opowieści. Sanok: Związek Literatów Polskich. Oddział w Rzeszowie, 2000 r., s. 7-11;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995, T 2, s. 5-7;

Spis 3. Wileńskiej Brygady AK (maszynopis) Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK w Łodzi “Wiano”;

Widejko J., Wspomnienia najmłodszego partyzanta III Partyzanckiej Brygady AK “Szczerbca” i Samoobrony Wileńskiej AK “Komara” w latach od I 1944 r. do III 1945 r., Kraków 2005, s. 15;

“Wileńskie Rozmaitości”, nr 3 (59), maj-czerwiec 2000.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?