Kiwerski, Jan

Jan Kiwerski

pseud. Dyrektor, Kalinowski, Lipiński, Oliwa, Rudzki, Ziomek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Wojciech
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-05-23
Miejsce urodzenia:Kraków
Data śmierci:1944-04-18
Miejsce śmierci:Dobry Kraj
Miejsce pochówku: Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszwie
Rodzice
Imię ojca:Marii Jadwigi
Imię matki:Władysław
Nazwisko panieńskie matki:Rogalska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podpułkownik dyplomowany
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major saperów
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył gimnazjum im St. Staszica w Lublinie.

 

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 09.1923 r. był w Korpusie Kadetów nr 2 w Modlinie. Naukę kontynuował  w Chełmnie po jego przeniesieniu w 1926 r. Maturę zdał w 06.1928 r. Następnie kształcił się w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie, którą ukończył w 08.1931 r. Po ukończeniu szkoły służył w 3 kompanii saperów w Wilnie jako dowódca plutonu, a od 11.1934 r. w batalionie mostowym w Kazuniu. Od 07.1937 r. studiował w Wyższej Szkole Wojennej, którą ukończył ją z tytułem kapitania dyplomowanego w 08.1939 r.

 

W czasie wojny:

W okresie kampanii wrześniowej walczył w 33 Dywizji Piechoty Rezerwowej, a od 20.09.1941 r. DP Rez. Swój udział w kampanii zakończył 05.10.1939 r. w bitwie pod Kockiem w składzie Samodzielnej Grupy Operacyjnej “Polesie”.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po otrzymaniu nominacji na szefa sztabu Okręgu Wołyń (12.1943 r.), wyjechał na Wołyń. Następnie 2.02.1944 r. wyjechał do Kowla, a 5.02.1944 r. przebył do kwatery dowodzenia płk.”Lubonia”. Po udaniu się płk.”Lubnia”do Warszawy, przejął dowództwo Okręgu Wołyń, a 18.02.1944 r. również objął dowództwo nad powstałą 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Planował akcję odbicia Tadeusza Wojciechowskiego “Dziekana”, gdy ten został aresztowany przez Gestapo.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant Okręg Wołyński AK,

Dowódca 27 Wołyńskiej Dywizji AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Komenda Okręgu AK Wołyń
Dowództwo 27 WDP AK
Sztab 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Virtuti Militari IV klasy (1 lipca 1944), V klasy (1943),

Krzyż Walecznych.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej”, Warszawa 1985, nr 5 rok 2;

Boradyn Z.,  Chmielarz. A,  Piskunowicz H., Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945). Radom 1997;

Chmielarz A., G. Jasiński, Armia Krajowa 1939-1945, Warszawa 2011 Roman Korab-Żebryk, Operacja wileńska AK., Warszawa 1985;

Doliński AK. , 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: Wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, Sigillum, Lublin 2016;

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1987 s. 164-165;

Filar W., “Burza” na Wołyniu, Warszawa 2010, s. 20, 113, 126, 127, 157, 166, 181, 192, 193, 196, 206, 210, 213-227, 232, 234, 301, 303;

Kunert A. K, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t. 2, Warszawa 1987;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 30;

Piotrowski Cz., Wojskowe i historyczne tradycje. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1993, s. 237-238;

Potocki M., Między Dźwiną a Wilią – Wspomnienia żołnierza Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej., Warszawa 2008;

Szemiel A. , 23 Brasławska Brygada Partyzancka Armii Krajowej, Warszawa 2002;

Turowski J., Cmentarze żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1989 r. s. 15.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi

18.04.1944 r. poległ w boju w chutorze Dobry Kraj w niejasnych okolicznościach. Został pochowany koło gajówki Stężarzyce. Następnie we wrześniu 1989 r. został ekshumowany i przeniesiony do kościoła garnizonowego w Warszawie, a 21.04.1990 r. pochowany w kwaterze batalionu “Zośka” na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach.

 

 

 

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?