Kitowski, Władysław

Władysław Kitowski

pseud. Grom, Orlicz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-12-12
Miejsce urodzenia:Warszawa
Data śmierci:1981-10-13
Miejsce śmierci:Szwecja
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył Korpus Kadetów w Modlinie oraz Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Następnie od 1934 r. służył w 13 Pułku Ułanów w Nowej Wilejce.

W czasie wojny:

W wojnie obronnej służył w macierzystej jednostce w składzie Wileńskiej Brygady Kawalerii.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działalność konspiracyjną prowadził w konspiracji wileńskiej. Od 02.1944 r. odkomenderowany do służby w 3 Brygadzie “Szczerbca”. Był w niej dowódcą zwiadu konnego, nawiązującego do 13 Pułku Ułanów. 15.05.1944 r. skierowany do Komendy Okręgu Wilno. Tam zorganizował Oddział Rozpoznawczy, który przyjął nazwę ORKO. Dowodził oddziałem w trakcie walk o Wilno. Uniknął aresztowania z rąk NKWD, gdyż 18.07.1944 r.  przebywał służbowo w Wilnie. Od 09.1944 – 02.1945 r. pełnił funkcję dowódcy oddziału Samoobrony Ziemi Wileńskiej. Po rozbiciu tegoż oddziału pod Kareliczami przez NKWD przedostał się do Polski.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca zwiadu konnego, dowódca Oddziału Osłonowego, dowódca oddziału Samoobrony Ziemi Wileńskiej.

Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie nr 1, 3 WB AK, szw. kaw.; ORKO
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Orderu Virtuti Militari V klasy.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Adamska J., Matusewicz S., Świda L., Miejsca bitew i mogiły żołnierzy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, Bydgoszcz 1996, s. 13;

Boradyn Z., Chmielarz A., Piskunowicz H., Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945), Radom 1997;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/0618.28;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.02;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.03;

Kłosiński Z., 3 Wileńska, Białystok 1995, s. 244;

Koło byłych żołnierzy AK w Los Angeles.
Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa 1985.

Krajewski M., Moje ścieżki partyzanckie w 3. Wileńskiej Brygadzie “Szczerbca”, Warszawa-Kraków 2014, s. 278.

Morelewski J. F., Pokolenie akowskie, Bydgoszcz 1995, s. 183;

Ney-Krwawicz M., Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, “Mówią wieki” nr 9/1986.
Spis 3 Wileńskiej Brygady AK (maszynopis) Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK w Łodzi “Wiano”.
“Wileńskie Rozmaitości”, 1999, nr 6 (56), s. 69.
Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno- Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 1, s. 3-4

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?