Heilman, Stanisław

Stanisław Heilman

pseud. Stanisławski, Tomasz, Wileńczuk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Stanisław Zatorski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1894-10-08
Miejsce urodzenia:Błażowa
Data śmierci:1947-09-16
Miejsce śmierci:Workuta
Miejsce pochówku: nieznane
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podpułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Gimnazjum św. Jacka w Krakowie w 1911 r.

W latach 1912/13 przeszedł kurs pracownika pocztowego i został oficerem pocztowym.

W 1921 r. zdał egzamin maturalny.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1914 r. wstąpił do Legionu Wschodniego, a po jego rozwiązaniu został wcielony do armii austriackiej.

Od 1918 r. służył w  5 Pułku Piechoty Legionów. Walczył w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej.

15 sierpnia 1924 r. został awansowany do stopnia kapitana i przydzielony do 1 Dywizji Piechoty Legionów.

W latach 1929 -31 odbył kurs Wyższej Szkoły Wojennej.

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po zaprzysiężeniu objął funkcję szefa oddziału IV, a później został szefem sztabu Komendy Okręgu. Od 01.03.1945 (08.01.1945) objął stanowisko komendanta Okręgu. Przewidziany był przez KG AK na zastępcę Komendanta Organizacji “NIE”. Z tego względu został zastępcą Komendanta Okręgu, podpułkownika Kulikowkiego, a faktycznie organizatorem całego Okręgu.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant Okręgu

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany 28.03.1945 r. przez NKWD. Skazany na 15 lat katorgi (łagier nr 25 Workuta), gdzie zmarł z wycieńczenia 16 września 1947 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari

Krzyż Niepodległości
Krzyż Walecznych

Złoty Krzyż Zasługi
Srebrny Krzyż Zasługi

Odznaka “Orlęta”
Krzyż Wojskowy Środkowej Litwy

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Boradyn Z, Chmielarz A., Piskunowicz H., Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945), Radom 1997, s.;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.02;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.03;

Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa 1985, s.;

Morelewski J. F., Pokolenie akowskie, Bydgoszcz 1995, s. 195;

“Wileńskie Rozmaitości”, 1999, nr 6 (56), s. 67;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 2, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 289;

Spis Polaków, którzy spędzili lata po II wojnie światowej, na zasadzie sowieckich trybunałów wojennych w łagrach Workuty, nr 123, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi;

Tomkiewicz M., Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939-1953, Warszawa 2018, s. 372.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?