Gospoś, Wiesław

Wiesław Gospoś

pseud. Gerwazy

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Stefan Żółtowski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1945-00-00
Miejsce śmierci:Nowomoskowsk
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1939 r. dostał nominację oficerską jako absolwent Szkoły Podchorążych.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Został skierowany w sierpniu 1942 r. z Warszawy do Tarnopola na stanowisko szefa Okręgu Związku Odwetu i szefa Oddziału VII/VIII saperów

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Szef Okręgu Związku Odwetu i szef Oddziału VII/VIII saperów

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział VII/VIII komendy Okręgu Tarnopol
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg Tarnopol ZWZ (1941-1942), Okręg AK Tarnopol
Sztab Okręgu ZWZ Tarnopol (1941-1942)
Komenda Okręgu AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Zgłosił się do ludowego Wojska Polskiego.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Prawdopodobnie znalazł się na liście AK-owców, których w listopadzie 1944 r. aresztowano i osadzono w obozie w Skrobowie. Inna wersja zdarzeń mówi, że Gospoś odmówił w wojsku szkolenia według regulaminów radzieckich i w języku rosyjskim co było powodem do aresztowania. 27 marca 1945 r. grupa więźniów w Skrobowie zdecydowała się na ucieczkę, gdy się dowiedzieli, że mają być wywiezieni w głąb ZSRR. Gospoś został oskarżony o pomoc w ucieczce i 9 czerwca 1945 r. został postawiony przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Warszawie oraz skazany na śmierć. Wdowa po nim otrzymała wiadomość, że został rozstrzelany w Stalinogrosku obecnie Nowomoskowsk.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 6;

Cetys T., Z Warszawy do Warszawy. Zapiski cichociemnego, Warszawa 2015, s.;

Tochman K.A., Słownik biograficzny Cichociemnych, wyd. 3, t. 1, Rzeszów 2008, s. 42–44;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 134, 135, 266.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?