Galinowski, Adolf

Adolf Galinowski

pseud. Andrzej, Azef, Azot, Dolek, Lot, Noe, Robert, Stary, Zbigniew, Żbik

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Jan Bogdanowicz
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1897-06-20
Miejsce urodzenia:Smoleńsk
Data śmierci:1944-08-01
Miejsce śmierci:Lwów
Miejsce pochówku: Cmentarz Łyczakowski; Lwów
Rodzice
Imię ojca:Hipolit
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:Kontoftt
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: major
Data: 1932-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podpułkownik
Data: 1942-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył sześć klas gimnazjum.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Po przyjeździe do Polski w 1919 roku służył w Wojsku Polskim: od 07.1919 r. dowódca plutonu i kompanii 41 pułku piechoty, od 1924 r. adiutant batalionu i dowódca kompanii w 82 pułku piechoty, od 1925 r. dowódca placu w 30 Poleskiej Dywizji Piechoty w Kobryniu, od 1926 r. adiutant batalionu, dowódca kompanii, adiutant pułku, dowódca batalionu w 18 pułku piechoty, od 1932 r. dowódca 3 batalionu 66 pułku piechoty, od 1935 r. Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Był także dowódcą batalionu KOP “Budsław” w pułku KOP “Wilejka”.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

 

 

 

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 1.09.1941 r. działał w ZWZ we Lwowie. 27.02.1942 r. Powierzono mu organizację i komendę Inspektoratu Rejonowego ZWZ Lwów – miasto, którą sprawował do 07.1943 r. Jednocześnie był I zastępcą komendanta okręgu ZWZ/AK Lwów, a przejściowo w okresie od 12.1942 do 03.1943 r. pełnił obowiązki komendanta Okręgu AK Lwów. Ze względu na jego stan zdrowia (chorował na gruźlicę przez wypadek w 1939 roku) jego obowiązki komendanta przejął podpułkownik Tabaczyński. Był także asesorem Wojskowego Sądu Specjalnego (WSS) przy KO AK Lwów.

 

Data zaprzysiężenia:1941-09-01
Czasookres:od 1941-09-01
Pełnione funkcje:

Komendant Inspektoratu Lwów-miasto, pełniący obowiązki Komendanta Okręgu, od 15.03.1943 r. zastępca komendanta Okręgu.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W 02.1919 r. wstąpił do Związku Wojskowych Polaków w Taszkiencie.

Niepolskich:

Od 20.06.1915 r. służył w armii rosyjskiej.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (V klasa),
Krzyż Walecznych (trzykrotnie),
Złoty Krzyż Zasługi z Mieczamim,
Srebrny Krzyż Zasługi.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 232, 267, 274, 278, 304, 307, 318, 324, 327, 332, 353, 404, 406, 408, 517, 539;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 67-68;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 71, 95;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 17;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2016, nr 26, s. 33;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2012, nr 9, s. 11;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 24;

Węgierski J., Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na Samborszczyźnie, Kraków 1993, s. 6;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 56, 58, 60-62, 66, 101, 193;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 49-50, 58;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 17, 28, 31, 52, 251, 252, 257;

“Zeszyty Historyczne ŚZŻAK – Oddział Gliwice”, 2000, nr 13, s. 26.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Zmarł na gruźlicę. Został pochowany jako Jan Bogdanowicz w bezimiennym grobie w kwaterze powstańców styczniowych na Cmentarzu Łyczakowskim. Podczas pogrzebu obecni byli agenci NKWD, uczestniczyło w nim tylko kilka kobiet. W 1996 r., dzięki staraniom Zarządu ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego AK z siedzibą w Krakowie, jego grób został odnaleziony i odnowiony. Obecnie na tablicy nagrobnej widnieje jego prawdziwe nazwisko.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?