Feja, Artur

Artur Feja

pseud. Lech, Bartek, Renata, Stach, Wir, Wirch, Wilk, Wojsław

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Henryk Winiarski, Żukowski, Cieszyński
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1906-09-14
Miejsce urodzenia:Przemyśl
Data śmierci:1997-12-07
Miejsce śmierci:Gliwice
Miejsce pochówku: Gliwice
Rodzice
Imię ojca:Adolf Rudolf
Imię matki:Aleksandra
Nazwisko panieńskie matki:Czerwińska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data: 1935-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data: 1942-08-28
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W latach 1920-1928 uczęszczał najpierw do VIII gimnazjum, a potem do V gimnazjum we Lwowie. Zdał maturę w 1929 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od listopada 1928 r. do września 1929 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową w szkole podoficerskiej przy 40 pp. Uczęszczał do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej-Komorowie. Po jej ukończeniu służył w 19 pp.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował w fabryce pieczywa “Merkury” we Lwowie.

Po wojnie:

Od października 1945 r. do września 1946 r. był urzędnikiem w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Do maja 1947 r. pracował w Państwowym Urzędzie Ubezpieczeń Wzajemnych w Rzeszowie. Od września 1947 r. pracował kolejno w kilku gliwickich przedsiębiorstwach: Spółdzielni Chemików, Centralnym Zarządzie Budowy Maszyn Ciężkich, Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych, a także w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Zabrzu. Przeszedł na emeryturę w 1971 r.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Pod koniec 1939 r. jako podharcmistrz wszedł w skład Harcerskiej Organizacji Niepodległościowo-Wojskowej, która wkrótce przyjęła nazwę Szare Szeregi. Objął dowództwo batalionu harcerskiego Szarych Szeregów. Należał też do ZWZ.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zorganizował Inspektorat Lwów – prowincja “Panorama”. Komendant Inspektoratu Północnego (Kamionka Strumiłowa) Okręgu Lwów od 06.1942 r. do 06.1944 r. W czerwcu objął stanowisko zastępcy komendanta Inspektoratu Południowego.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-06-00 - 1945-00-00
Pełnione funkcje:

Komendant Inspektoratu.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po sierpniu 1944 r. działał w organizacji NIE we Lwowie. Potem kolejno w Przeworsku, Rzeszowie i Kolbuszowej był komendantem powiatu WiN.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany przez NKWD we Lwowie 4.04.1940 r., ale do przygotowywanego procesu całej grupy harcerzy nie doszło z powodu wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej. Wydostał się wtedy z więzienia na Zamarstynowie we Lwowie 30.06.1941 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-3460;

Bakuniak E., “Osnowa”. Zgrupowanie Pułkowe 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Od Lasów Wołyńskich do Puszczy Solskiej. Wspomnienia uczestnika walk 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i 9. Pułku Piechoty Legionów AK, Warszawa 2004, s. ;

Mazur G., Konspiracja lwowska: Słownik biograficzny, Kraków 1997, s. 64-65;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 505;

Pempel S., W sprawie lwowskiej burzy, “Lwów i Kresy”, nr 4 (57), październik 1988, s. 32;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 24, 71;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 42, 124, 143, 156-157, 171, 246;

Węgierski J., Armia Krajowa na Zachód od Lwowa, Kraków 1993, s. 9;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 8, 28, 59, 174, 200, 235, 236, 240, 258, 259, 279;

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?