Dawiskiba, Henryk

Henryk Dawiskiba

pseud. Petros, Raszczyc

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1916-02-02
Miejsce urodzenia:Młyniska
Data śmierci:1993-12-25
Miejsce śmierci:Sosnowiec
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Franciszek
Imię matki:Franciszka
Nazwisko panieńskie matki:Mroczkowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: porucznik (L)WP
Data: 1946-09-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do 12 gimnazjum im. Stanisława Szczepanowskiego we Lwowie. Następnie ukończył siedem klas szkoły powszechnej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1932 roku został przyjęty do Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie. W 1937 roku uzyskał tam maturę. Następnie kształcił się w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (09.1937 – 08.1938) i w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu (1.09.1938 – 1.08.1939).

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej jako oficer zwiadowczy baterii w stopniu kaprala podchorążego w szeregach 18 Pułku Artylerii Lekkiej przy 18 Dywizji Piechoty.

Po wojnie:

W latach 1946-1949 służył w Ludowym Wojsku Polskim jako szef sztabu 2 dywizjonu 38 Pułku Artylerii Lekkiej. Zrezygnował z służby wojskowej z powodów politycznych.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 1.01.1951 roku pracował w “Biprochemie” w Gliwicach. Po wyjściu z więzienia pracował w przedsiębiorstwie budowlanym w Katowicach. W 1974 roku przeszedł na rentę.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działał w konspiracji od 1941 roku. Pod koniec 1942 roku objął stanowisko kierownika brygady obserwacyjno-wywiadowczej o kryptonimie “Ślad” w kontrwywiadzie Inspektoratu Lwów-miasto. Na przełomie lutego i marca 1944 roku na krótko został szefem kontrwywiadu Okręgu Lwów. 1.05.1944 roku zaczął pełnić funkcję komendanta Obwodu II Siemianówka w Inspektoracie Południowym. Zajmował się organizowaniem oddziału leśnego 3 (5) kompanii 40 pułku piechoty AK. Od 5.05.1944 r. objął komendę obwodu Siemianówka.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-00-00 -
Pełnione funkcje:

Kierownik Brygady obserwacyjno-wywiadowczej; szef kontrwywiadu Okręgu Lwów; komendant Obwodu

Oddział względnie pion organizacyjny:OL "Warta", 40 pp AK, 1 komp.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w akcji “Burza”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W październiku 1944 roku został aresztowany w Jarosławiu. Był więziony w Rzeszowie, a następnie w Bakończycach pod Przemyślem. 27.11.1944 roku lub 11.01.1945 roku został wywieziony do obozu przy kopalni węgla Uzłowaja koło Stalinogorska w pobliżu Tuły. Udało mu się stamtąd uciec. Do Polski powrócił 2.08.1946 roku.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

3.12.1955 roku został skazany na sześć lat więzienia. Pozbawiono go również stopnia oficerskiego.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi (1947 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1987, s.;

Filar W., Wołyń 1939-1944. Historia, pamięć, pojednanie, Warszawa 2009, s.;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 442, 490, 496, 498, 528;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 53-54;

“Orzeł Biały” 2001, r. XVII, nr 3 (231), s. 26;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 34;

Pempel S., W sprawie lwowskiej burzy, “Lwów i Kresy”, nr 4 (57), październik 1988, s. 30;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 97, 99;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Turowski J., Pożoga. Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1990, s.;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 143, 156-158, 164, 166, 168, 172-174, 239, 244, 247, 260-262, 264-266, 274, 280, 318, 324, 363, 400;

Węgierski J., Oddziały Leśne “Warta” Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, Kraków 1998, s. 44;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 8, 170-172, 199, 200, 209, 224, 230, 235, 240, 254, 260, 268, 279.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?