Czyżewski, Ludwik

Ludwik Czyżewski

pseud. Beskid, Biegun, Franciszek, Grzmot, Julian, Wiktor

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Albin Miler, Józef Zabłudziewicz (Zabłudowicz)
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1892-10-08
Miejsce urodzenia:Wandolin
Data śmierci:1985-03-25
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku: Piotrków Trybunalski, Stary Cmentarz
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Wiktoria
Nazwisko panieńskie matki:Zawistowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: pułkownik
Data: 1937-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: generał brygady
Data: 1972-05-03
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1911 r. zdał maturę w gimnazjum w Brzeżanach. Studiował medycynę we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 11.1918 do 10.1920 r. współorganizował w Piotrkowie Trybunalskim 26 pułk piechoty, gdzie dowodził kompanią, później batalionem, najpierw na Górnym Śląsku, a następnie na Śląsku Cieszyńskim. Od 01.1920 r. walczył na Ukrainie jako dowódca I batalionu tego pułku podczas wojny z Sowietami. W latach 1920-1922 pracował w Ministerstwie Spraw Wojskowych na stanowisku referenta wyszkolenia w sekcji piechoty Departamentu I. Później pełnił funkcję dowódcy III batalionu 25 pułku piechoty, był także kwatermistrzem tego pułku. Był zastępcą dowódcy, a później dowódcą 2 pp Legionów w Sandomierzu.

 

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej jako dowódca 2 pp Legionów w składzie 2 Dywizji Piechoty Legionów w ramach Armii “Łódź”. Uczestniczył w obronie Modlina.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował jako nauczyciel w wiejskiej szkole w Adamkach koło Kalisza. W 1946 r. przeprowadził się do Wrocławia. Pracował tam przy odbudowie ratusza. Następnie znalazł zatrudnienie w książnicy “Atlas”, przekształconej w oddział Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych. Do 1968 r. był jego dyrektorem.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Podczas nauki w gimnazjum w Brzeżanach był zaangażowany w działalność Polskiej Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej. Wraz z bratem Julianem redagował czasopismo “Iskry”. Od 1908 roku należał do Związku Walki Czynnej. Nieco później wstąpił również do Związku Strzeleckiego.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-03-15 - 1944-02-16
Pełnione funkcje:

Komendant Okręgu, następnie przeniesiony początkiem 1944 roku do dyspozycji Komendy Głównej AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Zanim objął stanowisko Komendanta Okręgu Lwów, był Komendantem Okręgu Łódź.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W październiku 1918 r. utworzył polski oddział w Lublanie.

Niepolskich:

Od października 1913 r. służył w armii austriackiej. W latach 1914-1918 jako oficer rezerwy dowodził plutonem i kompanią 100 pułku piechoty na froncie wschodnim. Brał udział w licznych bitwach.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez Gestapo jesienią 1943 roku.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari
Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Walecznych (dwukrotnie)
Złoty Krzyż Zasługi
Medal Niepodległości

Złoty Medal Waleczności (Austria)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Jest autorem dwóch relacji wspomnieniowych dotyczących II wojny światowej: Wspomnienia dowódcy obrony Zakroczymia w 1939 oraz Od Gór Borowskich do Zakroczymia.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 475, 476;

Czyżewski Ludwik, (1892-1985) [w:] Mazur Grzegorz, Węgierski Jerzy, Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 51-52;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 327, 349, 378, 400, 405, 408, 417;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 15;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 95;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 17;

Węgierski J., Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na Samborszczyźnie, Kraków 1993, s. 6;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 58, 60-61, 65, 76-77, 130, 198, 265;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 50, 51, 83, 251.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?