Czerwiński, Stefan

Stefan Czerwiński

pseud. Dalia, Karabin, Luśnia, Spawacz, Stefan, Zamek, Zamkowski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1895-08-30
Miejsce urodzenia:Marchwacz
Data śmierci:1971-06-16
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Warszawa
Rodzice
Imię ojca:Ludwik
Imię matki:Walentyna
Nazwisko panieńskie matki:Rudnicka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podpułkownik
Data: 1932-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: pułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował jako leśniczy i kierownik tartaku w powiecie garwolińskim.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Był szefem Kancelarii Wojskowej Prezydenta RP.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W konspiracji od 1940 roku, walczył pod Pułtuskiem i Tarnawatką. 31.01.1944 r. skierowany na stanowisko zastępcy komendanta Okręgu Lwów. 16.02.1944 r. objął komendę Okręgu oraz funkcję zastępcy komendanta Obszaru Lwowskiego AK po aresztowaniu Czyżewskiego. Od 30.06.1944 r. dowodził powstałym wtedy Podokręgiem AK Lwów. 15.07.1944 r. wydał zarządzenia wykonawcze do Akcji „Burza” we Lwowie i w jej trakcie dowodził odtwarzaną tam 5 Dywizją Piechoty AK oraz pełnił funkcję komendanta miasta.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-00-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Komendant Okręgu Lwów Armii Krajowej, zastępca komendanta Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej.

Oddział względnie pion organizacyjny:5 DP AK; Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W trakcie akcji “Burza” dowodził odtwarzaną 5 Dywizją Piechoty AK oraz pełnił funkcję komendanta miasta we Lwowie.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Niepodległości (1931 r.)
Krzyż Walecznych – trzykrotnie (po raz pierwszy w 1922 r.)
Złoty Krzyż Zasługi
Srebrny Krzyż Zasługi
Odznaka Pamiątkowa Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych (12.05.1936 r.)
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi (Węgry)
Komandor Orderu Gwiazdy Rumunii
Krzyż Komandorski Orderu Korony Rumunii

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 474;

Czerwiński Stefan (1895-1971) [w:] Mazur G., Węgierski Jerzy, Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 47-49;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 412, 413, 417, 418, 422, 435, 439, 466, 508, 515, 527;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 15;

Pempel S., W sprawie lwowskiej burzy, “Lwów i Kresy”, nr 4 (57), październik 1988, s. 30;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 95, 96, 108, 110;

Polaczek J., Zarys wspomnień z działalności w Ruchu Oporu grudzień 1975 r., (bdmw), rękopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb 448/01, s. 39, 40;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 242, 248, 286, 360;

Węgierski J., Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na Samborszczyźnie, Kraków 1993, s. 6;

Węgierski J., Armia Krajowa na Kresach południowo-wschodnich po lipcu 1944 r., [w:] Żołnierze wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, Warszawa 2013, s. 19–50;

Węgierski J., Armia Krajowa na Zachód od Lwowa, Kraków 1993, s. 149;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 64-65, 68, 75, 198, 376, 412;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 83, 96, 195, 200, 240, 251, 252.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?