Czerniatowicz, Józef Leon

Józef Leon Czerniatowicz

pseud. Czerniutki, Morski, Roman

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Karwasiecki
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1895-04-09
Miejsce urodzenia:Peczeniżyn
Data śmierci:1962-02-28
Miejsce śmierci:Katowice
Miejsce pochówku: Cmentarz na Ligocie w Katowicach
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Teresa
Nazwisko panieńskie matki:Cimprycz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: major
Data: 1928-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do gimnazjum w Kołomyi. Następnie ukończył seminarium nauczycielskie, prawdopodobnie w Kołomyi. Maturę uzyskał w Wiedniu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 1.11.1918 r. służył w Wojsku Polskim. Służył kolejno w 63 pp w Toruniu, 30 pp w Warszawie i 24 pp w Łucku.

W czasie wojny:

W czasie kampanii wrześniowej brał udział w obronie Warszawy w szeregach 48 Pułku Piechoty.

Po wojnie:

Od końca 11.1944 do 5.05.1945 r. służył w Samodzielnym Batalionie Rezerwy Oficerów Ludowego Wojska Polskiego.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po zwolnieniu z Ludowego Wojska Polskiego osiadł w Wałbrzychu, gdzie pracował jako rolnik.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Podczas nauki w gimnazjum w Kołomyi przed I wojną światową pracował społecznie w Towarzystwie Szkoły Ludowej. Wstąpił również do Polskich Drużyn Strzeleckich w Kołomyi. W latach 1911-1913 należał do “Sokoła”. W 1913 r. został członkiem Związku Strzeleckiego.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od jesieni 1939 r. działał w konspiracji w Warszawie.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 07.1941 r. organizował pracę konspiracyjną w Stryju, Borysławiu oraz Drohobyczu. Od 04.1942 r. do połowy tego roku był komendantem obwodu Drohobycz. Następnie do 31.07.1944 roku pełnił funkcję inspektora WSOP w Komedzie Okręgu Lwów.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-07-00 - 1944-07-31
Pełnione funkcje:

Komendant Obwodu Drohobycz, inspektor Wojskowej Służby Ochrony Powstania w Komendzie Okręgu Lwów.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu, WSOP
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Od 08.1914 do 9.02.1916 r. służył w 2 Pułku Piechoty Legionów, między innymi jako podoficer sanitarny oraz zastępca dowódcy plutonu. 25.06.1916 r. wrócił do Legionów. W stacji zbornej w Wiedniu objął stanowisko instruktora szkoły podoficerskiej. Od 1.02.1917 roku dowodził plutonem w 6 Pułku Piechoty Legionów. Od 25.09.1917 r. był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej w Lublinie.

Niepolskich:

W 02.1916 r. został aresztowany przez austriacką żandarmerię i wcielony do austriackiego 35 Pułku Piechoty obrony krajowej. Do 30.05.1916 r. był słuchaczem szkoły jednorocznej tego pułku w Schtenbergu.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Od 3.12.1946 r. do 12.02.1947 r. był więziony przez UB. Następnie chcąc uniknąć kolejnego aresztowania ukrywał się  do 1956 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Walecznych (trzykrotnie)

Złoty Krzyż Zasługi

Krzyż Niepodległości

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 473;

Iwaneczko D., Przypadek czy przeznaczenie? Karol Kazimierz Kostecki Kostek (1917–1998), Rzeszów 2013, s. 312;

Czerniatowicz J.L. (1895-1962) [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 46-47;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 71, 72, 99;

Węgierski J., Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na Samborszczyźnie, Kraków 1993, s.18-19, 51-52, 56;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 255, 262.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?