Chmielowski, Kazimierz

Kazimierz Chmielowski

pseud. Rekin, Smutny

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-08-23
Miejsce urodzenia:Żabinki
Data śmierci:1950-04-01
Miejsce śmierci:Białystok
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Maksymilian
Imię matki:Maria Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Farenholc
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Żabińcach. W 1934 r. jego rodzina przeniosła się do Łucka i tam kontynuował naukę w szkole powszechnej. W 1938 r. po śmierci matki przeprowadził się z ojcem do Wilna gdzie pobierał naukę w Gimnazjum im. Zygmunta Augusta.

W czasie wojny:

Po wybuchu wojny zmienił szkołę, przenosząc się do Gimnazjum OO. Jezuitów w Wilnie.

Po wojnie:

W 1946 r. podjął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od 1940 r. rozpoczął działalność konspiracyjną.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 1942 r. pełnił w AK rolę łącznika. Żołnierz 3 Wileńskiej Brygady AK, szwadron kawalerii od 22.10.1943 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Łącznik, dowódca 1 plutonu.

Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie nr 1, 3 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

9 maja 1945 r. wstąpił do 5. Wileńskiej Brygady AK, formacji walczącej z sowieckim okupantem. Bił się z komunistami do września 1945 r. Po rozwiązaniu oddziału nie zrezygnował z konspiracji. Wstąpił w szeregi Narodowego Zjednoczenia Wojskowego kontynuując walkę partyzancką. Dowodził 3. Wileńską Brygadą NZW.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowany. Osądzony razem ze swoim dowódcą „Burym” w pokazowym procesie, który odbył się w sali kina „Ton” w Białymstoku. 01.04.1950 r. zamordowany strzałem w tył głowy.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Chmielowski Kazimierz [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński Słownik Biograficzny, t.1, red. Dubowik H., Malinowski L.J., Bydgoszcz 2008, s. 67.
Kłosiński Z., 3. Wileńska, Białystok 1995, s. 254.
Spis 3 Wileńskiej Brygady AK (maszynopis) Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK w Łodzi “Wiano”.
“Wileńskie Rozmaitości”, nr 5 (43), wrzesień-październik 1997.
Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 1, s. 73-74
Kłosiński Zygmunt. Armia Krajowa na Wileńszczyźnie. Białystok 2011. s. 145

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?