Bukowski, Edmund, Zbigniew

Edmund, Zbigniew Bukowski

pseud. Edmund, Sadowski, Zbyszek, Żukowski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Bogdan Marecki, Antoni Sadowski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1918-04-11
Miejsce urodzenia:Pustoszka/ pow. Nowa Wilejka
Data śmierci:1950-04-13
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Warszawa - Wojskowy Cmentarz Powązkowski - Łączka
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył gimnazjum OO Jezuitów w Winie

Podjął studia na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włącza się w działalność konspiracyjną w SZP i ZWZ AK

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Działał w grupie łączności Wileńskiego Okręgu AK. Odbywał podróże do Warszawy po sprzęt łączności.

Oddział względnie pion organizacyjny:łączność
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Po ucieczce po aresztowaniu przez policję litewska przeniesiony do Warszawy walczył w Powstaniu Warszawskim.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:łączność
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Kurier dowództwa Ośrodku Mobilizacyjnego Wileńskiego Okręgu AK – organizował siatkę wywiadowczą. W 08.1946 r. wyjechał do Włoch aby zebrać bieżące informacje na użytek podziemia.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany dwukrotnie przez policję litewska.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowany 28 czerwca 1948 r. Po brutalnym śledztwie skazany na karę śmierci przez Wojskowy Sąd  Rejonowy w Warszawie 14 listopada 1949 r. Stracony 13 kwietnia1950 r.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Krzyż Walecznych dwukrotnie.

Krzyż Armii Krajowej czterokrotnie.

Medal Wojska czterokrotnie.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956, “Słownik biograficzny”, T. 1, Warszawa 2002, s. 80-81;

Leopold Cz., Lechicki K., Rybicki A., Wręga A., Więźniowie polityczni w Polsce 1945–1956, 1983,  s. 26;

Morelewski J. F., Pokolenie akowskie, Bydgoszcz 1995, s. 247;

Potocki M., Między Dźwiną a Wilią. Wspomnienia dowódcy Wileńskiego Zgrupowania nr 2 AK, Warszawa-Kraków 2015, s. 77-78;

Swat T., Niewinnie Straceni 1945–56, Warszawa 1991;

Swat T., Przed Bogiem i historią, “Księga ofiar komunistycznego reżimu w Polsce lat 1944–1956”, [seria „Słowniki”, t. 2], 2003, s. 21-22;

Szejnert M., Wśród żywych duchów, Londyn 1990;

Szwagrzyk K., Księga najwyższego wymiaru kary, [w:] “Zbrodnie w majestacie prawa 1944-1955”, Warszawa 2000, s. 275-276;

“Wyklęci. Ogólnopolski Kwartalnik Poświęcony Żołnierzom Wyklętym”, nr 1/13, 2019, s. 81.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?