Blumski, Zygmunt Ignacy

Zygmunt Ignacy Blumski

pseud. Strychański

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Izydor Blumski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1895-04-04
Miejsce urodzenia:Złoczów
Data śmierci:1945-00-00 [1946-00-00]
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podpułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Szef oddziału III Operacyjnego Okręgu Wilno. 13 lipca 1944 r. objął dowództwo w Okręgu Wilno w wyniku aresztowań przez oddziały radzieckie sztabu Okręgu Wileńskiego. Po objęciu komendy mianował ppłk “Prawdzica” na dowódcę oddziałów Nowogrodzkich, który częściowo rozwiązany. Oddział został aresztowany przez wojska radzieckie po dotarciu do Puszczy Rudnickiej.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od kwietnia 1944 był szefem Oddziału III w Dowództwie (Sztabie) Oddziałów Partyzanckich Okręgu Wileńskiego. 26 czerwca wraz z mjr. dypl. Teodorem Cetysem ps. „Sław” przedstawił do zatwierdzenia dowódcy Okręgu „Wilno” ppłk. Aleksandrowi Krzyżanowskiemu ps. „Wilk” plan akcji na Wilno, tzw. operacji „Ostra Brama” w ramach akcji „Burza” na obszarze okręgów Wilno i Nowogródek. Po wkroczeniu Armii Czerwonej i aresztowaniu przez sowietów w lipcu 1944 dowódcy Okręgu Wilno AK ppłk. Krzyżanowskiego ps. „Wilk” oraz dowódcy Okręgu Nowogródek AK ppłk. Adama Szydłowskiego ps. „Poleszuk”, ppłk Zygmunt Blumski przejął dowództwo połączonych okręgów. Zarządził demobilizację oddziałów. 26 września 1944 został aresztowany przez NKWD. Był osadzony w więzieniu w Wilnie, po czym został skazany i wywieziony w głąb ZSRR do łagrów. Tam zmarł prawdopodobnie w 1945.

Szef oddziału III Operacyjnego Okręgu Wilno. 13 lipca 1944 r. objął dowództwo w Okręgu Wilno w wyniku aresztowań przez oddziały radzieckie sztabu Okręgu Wileńskiego. Po objęciu komendy mianował ppłk “Prawdzica” na dowódcę oddziałów Nowogrodzkich, który częściowo został rozwiązany.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant Okręgu Wileńskiego, dowódca Oddziału III – operacyjnego. Dowódca 86 Pułku Piechoty.

Oddział względnie pion organizacyjny:86 pp AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez wojska radzieckie. Następnie został internowany do ZSRR

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
Krzyż Walecznych – dwukrotnie
Złoty Krzyż Zasługi
Medal Niepodległości
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.02;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.03;

Korejwo M., Moje ścieżki partyzanckie, Bydgoszcz 1995.

Morelewski J. F., Pokolenie akowskie, Bydgoszcz 1995, s. 169, 171-172;

Potocki M., Między Dźwiną a Wilią. Wspomnienia dowódcy Wileńskiego Zgrupowania nr 2 AK, Warszawa-Kraków 2015, s. 147, 184.

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie

“Wileńskie Rozmaitości”, 1999, nr 6 (56), s. 67.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?