Blumski, Zygmunt Ignacy

Zygmunt Ignacy Blumski

pseud. Strychański

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Izydor Blumski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1895-04-04
Miejsce urodzenia:Złoczów
Data śmierci:1945-00-00 [1946-00-00]
Miejsce śmierci:Nieznane
Miejsce pochówku: Nieznane
Rodzice
Imię ojca:Tadeusz
Imię matki:Stanisława
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podpułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W Wojsku Polskim walczył od listopada 1918 r. Brał udział w walkach w Małopolsce Wschodniej (m.in. w bitwie o Lwów). Następnie wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej, w trakcie której uzyskał stopień porucznika piechoty. Po wojnie, od 1921 r. służył w 1 PSP w Nowym Sączu, a od 1922 r. w 3 PSP w Bielsku. Awansowany na stopień kapitana w 1924 r. Od końca 1927 r. służył w 83 pp w Kobryniu, a od listopada 1928 w 52 pp w Złoczowie, będąc tam dowódcą kompanii, a później dowódcy batalionu. Został awansowany na stopień majora piechoty ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1932 r. Od grudnia 1937 pełnił służbę w 86 pp w Mołodecznie. Na stopień podpułkownika został mianowany w marcu 1939 r.

W czasie wojny:

W trakcie Wojny Obronnej 1939 r. walczył w obronie Grodna przed Armią Czerwoną.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włączył się do konspiracji wileńskiej. W trakcie pełnienia różnych funkcji sztabowych odpowiadał za utworzenie koncepcji operacji “Ostra Brama”. Po zakończeniu walk o Wilno w 1944 r. przejął dowodzenie nad wileńską AK, aż do momentu aresztowana we wrześniu 1944 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Od kwietnia 1944 r. był szefem Oddziału III w Dowództwie Oddziałów Partyzanckich Okręgu AK Wilno;

Komendant Okręgu AK Wilno (od lipca 1944 r. do września 1944 r.);

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu AK Wilno
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wziął udział w operacji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD we wrześniu 1944 r. Wywieziony w głąb ZSRS. Jego dalsze losy są nieznane.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
Krzyż Walecznych – dwukrotnie
Złoty Krzyż Zasługi
Medal Niepodległości
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.02;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.03;

Korejwo M., Moje ścieżki partyzanckie, Bydgoszcz 1995.

Morelewski J. F., Pokolenie akowskie, Bydgoszcz 1995, s. 169, 171-172;

Potocki M., Między Dźwiną a Wilią. Wspomnienia dowódcy Wileńskiego Zgrupowania nr 2 AK, Warszawa-Kraków 2015, s. 147, 184.

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie

“Wileńskie Rozmaitości”, 1999, nr 6 (56), s. 67.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?