Bachman, Stefania

Stefania Bachman

pseud. Wiera

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Augustin
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1920-02-02
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:2007-07-29
Miejsce śmierci:Koluszki
Miejsce pochówku: Cmentarz parafialny; Koluszki
Rodzice
Imię ojca:Zygmunt Artur
Imię matki:Stefania
Nazwisko panieńskie matki:Tyczkowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1938 r. ukończyła gimnazjum im. Królowej Jadwigi we Lwowie i rozpoczęła studia na Wydziale Rolniczo-Lasowym Politechniki Lwowskiej.

W czasie wojny:

Rozpoczęte przed wojną studia kontynuowała w szkole rolniczej w Dublanach.

Po wojnie:

W 1948 r. ukończyła studia na Wydziale Rolnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 1947 r. była zatrudniona na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi. Od 1950 r. pracowała pracowała na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej. W 1963 r. uzyskała doktorat, w 1973 r. – habilitację, a w 1986 r. profesurę.

 

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od około 20.10.1942 r. należała do Armii Krajowej. Początkowo zajmowała się kolportażem prasy, a od 17.02 do 5.12.1943 r. kierowała komórką “Asco” przy Oddziale VIII zajmującą się wymianą grypsami z i do więzienia Gestapo we Lwowie, opieką nad więźniami niemieckich aresztów i ich rodzinami.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-10-20 -
Pełnione funkcje:

Kolportaż prasy; kierowniczka komórki “Asco”

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru i Okręgu Lwów
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Order Wojenny Virtuti Militari V klasy (dwukrotnie).
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Krzyż Armii Krajowej.
Odznaka Akcja Burza i Weterana Walk o Niepodległość.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Jest autorką wielu publikacji naukowych.

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Relacje ustne 1977-2000. Obszar nr 3 AK, sygn. 1551, t. 2, s. 1;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 179;

Marmura Cz.,  Płk prof. dr hab. med. Ryszard Fidelski (1916–2004). „Kronikarz: Semestralny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, R. 4, nr 2 (8), 2005/2006.
Archiwum Fundacji im. Generał Elżbiety Zawackiej 1622/ WSK

Bachman Stefania z d. Augustin [w:] Mazur Grzegorz, Węgierski Jerzy, Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 23.

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 320.

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 95-96, 109.

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 49, 251.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?