Cierpiński, Wacław

Wacław Cierpiński

pseud. Rum

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1928-01-01
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1996-10-27
Miejsce śmierci:Łódź
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Konstanty
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:Mongird
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W Łodzi pracuje jako nauczyciel muzyki

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Do działalności konspiracyjnej włączył się w 01.1944, następnie wstąpił do 6 WB AK, plutonu “Szkraba”. Brał udział w operacji “Ostra Brama”. 18.07 wyszedł z Puszczy Rudnickiej i wrócił do domu. W Wilnie dostarczał dokumenty z komórki legalizacyjnej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:6 WB AK, 3 dr.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Brat Janusz ps. Brat, kuzyn Tadeusz Mongird ps. Krzych, kuzyn Krzysztof Mianowski ps. Maciek, kuzyni Stefan ps. Grand i Mieczysław ps. Zyg Maculewiczowie.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

14.06.1941 został na krótko aresztowany przez NKWD. Ponownie został aresztowany przez NKWD z 1 na 2 [rankiem 3] 01.1945 r., po trzech miesiącach przesłuchań przewieziono go do gmachów sądu przy ul. Mickiewicza. [w połowie czerwca] 05.05.1945 r. sąd  skazał go na 10 lat łagru w Workucie. Został umieszczony w więzieniu na Łukiszki. Do Workuty wyjechał transportem z 11.06.1945 r. Umiejętność gry na instrumentach ułatwiła mu przeżycie w obozie.

3 grudnia 1955 r. wraz z żoną i dziećmi powrócił do Polski i osiedlił się w Łodzi.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych

Krzyż Armii Krajowej

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Cierpiński J. (oprac.), W Wielkich Zacharyszkach i w Wilnie. Zapiski, notatki, wspomnienia, Bydgoszcz 2005, s. 337-396;

Spis 6 Wileńskiej Brygady AK, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 2, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 201-202.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?