Kobernicka, Helena Maria

Helena Maria Kobernicka

pseud. Iskra, Jana

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Koralnicka Maria, Woś Stanisława
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1905-02-26
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:2000-02-00
Miejsce śmierci:Mikołów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Bazyli
Imię matki:Wiktoria
Nazwisko panieńskie matki:Wojdon
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończyła szkoły powszechną, wydziałową i handlową. W latach 1925-1927 uczęszczała na naukę do Państwowego Seminarium Ochroniarskim.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Instruktorka PWK

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Po ukończeniu Państwowego Seminarium Nauczycielskiego we Lwowie podjęła pracę w szkole w Mikołowie na Górnym Śląsku. Otrzymała zadanie zorganizowanie pierwszego państwowego przedszkola w Mikołowie.

W czasie wojny:

Pracowała w Polskim Komitecie Opieki w referacie pomocy dzieciom przedszkolnym.

Po wojnie:

Po wojnie podjęła ponownie pracę w przedszkolu w Mikołowie, gdzie przepracowała ponad 40 lat.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Od 1934 r. była instruktorką Przysposobienia Wojskowego Kobiet.

W czasie wojny:

We wrześniu 1939 r. wraz z dziewczętami z drużyny PWK zorganizowała punkty żywnościowe dla żołnierzy w Mikołowie. W dniu 03.09 zapadła decyzja o ewakuacji drużyny, która następnie pieszo dotarła do Krakowa, gdzie została rozwiązana. Dziewczęta znalazły schronienie w klasztorze, a Kobernicka wyruszyła dalej do Lwowa.

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Prowadziła referat od 1.04.1943 r., powiększając jego stan liczebny do 1940 kobiet w II kwartale 1944 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-10-00-1945-06-00
Pełnione funkcje:

Referentka WSK, szef WSK Komendy Okręgu.

Oddział względnie pion organizacyjny:WSK Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po zakończeniu akcji “Burza” należała do organizacji NIE. Została we Lwowie do wiosny 1945 r. – dalej działała w konspiracji, pomagała uwięzionym przez NKWD i rodzinom więźniów. Zagrożona zdekonspirowaniem otrzymała od swych zwierzchników rozkaz wyjazdu. Wyjechała ze Lwowa 15 czerwca 1945 r. pod przybranym nazwiskiem.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W powstaniu lwowskim w lipcu 1944 r. organizowała łączność. Kiedy Armia Czerwona wkroczyła do miasta, nie ujawniła się.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Wanda Jamiołkowska “Weronika”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nr 1607-87-13, 7.10.1981 r.,

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, nr 1032, 15.97.1944 r.,
Medal Wojska x4, nr 23772, 15.08.1948 r. Londyn,
Krzyż Armii Krajowej, nr 18363, 18.04.1978 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 496, 0589;

Kobernicka Helena Maria, [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 96;

“Pani Kobernicka serdeczna dla dzieci. Przez całe lata nikt nie wiedział, że była bohaterką”, [online:] https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35055,22338124,pani-kobernicka-serdeczna-dla-dzieci-przez-cale-lata-nikt-nie.html (dostęp 28.02.2022 r.);

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 96;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

ŚZŻAK Okręg Śląski (Katowice), teczka osobowa Heleny Kobernickiej;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 113, 118;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 51, 253.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?