Kochański, Władysław

Władysław Kochański

pseud. Bomba, Wujek, Duży Władek, Bryś

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Władysław Krochmal
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1918-11-07
Miejsce urodzenia:Stanisławów
Data śmierci:1980-12-12
Miejsce śmierci:Kraków
Miejsce pochówku: Cmentarz Salwatorski
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:Konvicek
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data: 1939-09-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data: 1943-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1937 r. zdał maturę w jednym ze stanisławowskich gimnazjów.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Podjął studia na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, uzyskując w 1963 r. tytuł magistra ekonomii.

Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 20 września 1937 r. do 29 czerwca 1938 r. uczestniczył w dywizyjnym kursie Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 11 Dywizji Piechoty w Stanisławowie.
Od 1 lipca 1938 r. do 31 sierpnia elew 3 kompanii Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej.

Mianowany podchorążym 14 września 1938 r.

Po ukończeniu szkoły podchorążych odbył praktyki w 48 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Stanisławowie.

1 września 1939 r. został awansowany na stopień podporucznika.

W czasie wojny:

Podczas wojny obronnej służył w 11 Karpackiej Dywizji Piechoty w Stryju na stanowisku dowódcy obrony przeciwlotniczej.

 

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Działał w harcerstwie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Członek ZBoWiD.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Nocą z 1 na 2 września 1942 r. został zrzucony do kraju. Dowództwo AK skierowało go na Wołyń, aby zasilił szeregi Odcinka II wydzielonej organizacji dywersyjnej “Wachlarz”. Następnie włączony w struktury wołyńskiej AK. W 1943 r. zorganizował oddział partyzancki, który z sukcesami bronił polską ludność cywilną przed atakami ukraińskich nacjonalistów.

 

 

 

Data zaprzysiężenia:1942-04-07
Czasookres:1942-1943
Pełnione funkcje:

Dowódca ośrodka dywersyjnej na linii Kowel-Sarny organizacji wydzielonej “Wachlarz”;

Dowódca Oddziału Partyzanckiego “Bomby”;

Dowódca polskiej samoobrony w Wyrce, Hucie Stepańskiej i Hucie Starej.

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, OP "Bomby"
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944)
Inspektorat Rejonowy AK Równe „Browar”
Dowództwo 27 WDP AK
Oddział Partyzancki „Bomba”
Batalion „Gzymsa” I/45 pp 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W styczniu 1940 r. przedostał się do Francji , gdzie trafił do Polskich Sił Zbrojnych otrzymując przydział do 4. Dywizji Piechoty. Po kapitulacji Francji przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie służył w 1. Brygadzie Strzelców oraz 1. Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej. Odbył szkolenie cichociemnych.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po odmowie podporządkowania się dowództwu sowieckiemu 21 grudnia 1943 r. został podstępem porwany przez oddział NKWD i przewieziony do Moskwy, gdzie został osądzony i skazany na wieloletnie więzienie. Po 4 latach pobytu w moskiewskim więzieniu został skierowany na Kamczatkę do obozu pracy. Podjął nieudaną próbę ucieczki. Wrócił do kraju w grudniu 1956 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Inwigilowany przez SB; parokrotnie wzywany na przesłuchania.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Virtuti Militari

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Walecznych

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami

Medal Wojska

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Boradyn Z. , Chmielarz A., Piskunowicz H. Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945). Radom: Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr, 1997.

Czerwiński J., Z wołyńskich lasów na berliński trakt.

Dudek T., Przebraże 1943, Warszawa 2019, s. 132;

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK.

Korab-Żebryk R. Operacja wileńska AK. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.

Piotrowski Cz., Wojskowe i historyczne tradycje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1993, s. 245-246.

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie.

Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, Marek Ney-Krwawicz w: Mówią wieki nr 9/1986.

Tochman K. Słownik biograficzny, Rzeszów, 2002.

Turowski J., Pożoga, s. 544.

Tucholski J. Cichociemni, Warszawa,1985, s. 338.

Tucholski J. Cichociemni i spadochroniarze 1941-1956, Warszawa 2009, s. 34, 87-89.

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 245.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?