Klimowski, Tadeusz Marian

Tadeusz Marian Klimowski

pseud. Halka, Klon, Ostoja

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1911-10-15
Miejsce urodzenia:Kraków
Data śmierci:1981-09-12
Miejsce śmierci:Londyn
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający: Straż Graniczna
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data: 1945-09-18
Starszeństwo:
Organ nadający: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

1925-1935 r. uczeń Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Warszawie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1939 r. jako porucznik dowódca kompanii Straży Granicznej.

W czasie wojny:

W  wojnie obronnej 1939 r. był dowódcą kompanii Straży Granicznej, później udał się na Węgry, gdzie został internowany.

Po wojnie:

Od 1945 r. był w PSZ na Zachodzie.

Ukończył kurs Wyższej Szkoły Wojskowej na Zachodzie i otrzymał stopień majora.

Miejsce pracy
Przed wojną:

Od 1935 r. aspirant Straży Granicznej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

8.09.1950 r. powołany na stanowisko sędziego Sądu Obywatelskiego w Londynie przez Prezydenta RP na uchodźstwie Augusta Zaleskiego.

Działalność w ruchu kombatanckim:

Pierwszy prezes Zarządu Głównego Koła b. Żołnierzy AK w latach 1947-1948.

Wiceprzewodniczący Rady Studium Polski Podziemnej w Londynie w latach 1966-1980.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Cichociemny. Do Polski został zrzucony w nocy z 6 na 7.01.1942 r., otrzymując przydział do “Wachlarza”. Od jesieni 1943 r. był szefem oddziału III w sztabie okręgu. Następnie od 02.1944 r. został oficerem operacyjnym, a w 05.1944 r. pełnił funkcję szefa sztabu 27 WDP AK.

 

Data zaprzysiężenia:1941-11-10
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca II odcinka “Wachlarza”,

Komendant Inspektoratu Rejonowego Równe, Okręgu AK Wołyń,

Oficer operacyjny, a następnie Szef sztabu 27 WDP AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Przedostał się do Francji, gdzie służył w WP. Następnie w Wielkiej Brytanii był w 4. Brygadzie Kadrowej Strzelców oraz 1. Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej. Przeszkolony został w dywersji, jako cichociemny złożył przysięgę 10.11.1941 r.

 

 

 

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po 09.1944 r. dostał się do niewoli niemieckiej.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Krzyża Wojennego Virtuti Militari,
Dwukrotnie Krzyż Walecznych.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Chlebowski C., Saga o Bohaterach.”Wachlarz” IX 1941-III 1943, Warszawa 2008, s.295.

Piotrowski Cz., Wojskowe i historyczne tradycje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1993, s. 242.

Wiak Wiesław Józef. Struktura Armii Krajowej. Warszawa 2003, s.351.

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2016, nr 24, s. 20;
Filar W., “Burza” na Wołyniu, Warszawa 2010 r.s16,101,102,227,242,243,249,254,260-262,270,274,275.

Tochman K. Słownik biograficzny, Rzeszów, 2002.

Tucholski J Cichociemny, Warszawa, 1985, s. 336.

Tucholski J Cichociemny i spadochroniarze 1941-1956, Warszawa, 2009, s. 34, 89, 92, 120.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Został  ranny w 07.1944 r.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?