Kasprowicz, Feliks

Feliks Kasprowicz

pseud. Szczupak

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-03-25
Miejsce urodzenia:Worczyn
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Maria
Imię matki:Władysław
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podpułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD Kraków karta kombatancka nr 558811 z dn. 1978-12-01,

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

W 11.1942 r. był konspiracji i samoobronie w Warczynie.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 01.1944 r. w 6 kompanii “Sokoła II”, po reorganizacji trafił do Zgrupowania “Osnowa”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-11-11-1944-05-25
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, 23 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Zgrupowanie „Osnowa” 27 WDP AK
Kompania „Sokoła II” (szkieletowa III/23 pp) 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

plutonowy Jan Matuszyński pseudonim Bystry,

podporucznik Jarema Witkowski pseudonim Sokół II.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

(L)WP

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Wojska 1948-08-15, 32404-2x,

Krzyż Armii Krajowej 1983-11-23, 28866,

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1968-10-02, 25380,

Krzyż Walecznych 1946-12-11, 45059,

Krzyż Partyzancki 1948-03-04, 02519,

Brązowy Medal “Zasłużony na Polu Chwały” 1946-01-04, 46019.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Warszawa, teczka osobowa Kasprowicz Feliks;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 243.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?