Kański, Hieronim

Hieronim Kański

pseud. Maszynka, Sęk, Sęp

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1914-08-20
Miejsce urodzenia:Dubienka
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:Steć
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podoficerską w Równem.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 05.1936-10.1937 r. służył w 44 pp. Strzelców Kresowych w Równem.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD Legnica nr 0509656 z dn. 1985-02-26,

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od 11.1939- 01.1944 r. placówka konspiracyjna w Dubience.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Początkowo kolportaż Biuletynu Informacyjnego, zdobywanie i magazynowanie broni oraz działalność propagandowa.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-01-00-1944-07-00
Pełnione funkcje:

Dowódca drużyny,

Dowódca zastępcy plutonu.

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, Oddział "Małego"
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Dowództwo 27 WDP AK
Samodzielna kompania przepraw 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Od 07.1944-04.1947 był członkiem WiN.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Czesław Kański – brat, członek 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, w oddziale “Małego”.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Od 07.01.1947-18.04.1947 r. przez PUBP Hrubinów

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej,

Krzyż Partyzancki.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Warszawa, teczka osobowa Kański Hieronim;

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski, teczka osobowa Kański Hieronim;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 243.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?