Beniowski, Cyryl Metody

Cyryl Metody Beniowski

pseud. Gryf

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1916-05-04
Miejsce urodzenia:Parlin/ woj. bydgoskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Marcin
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:Grzybowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Brał udział w wojnie obronnej 1939

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBoWiD

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):

12.1939-04.1940 r. – Konspiracja w Katowicach

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:12.1943-11.1944
Pełnione funkcje:

Dowódca kompanii, zastępca dowódcy por. “Białego”

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK III/50pp, 3 komp.
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Walki m.in w Lasach Mosurskich

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Porucznik Sylwester Brokowski “Biały”,

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

20.09.1939-14.11.1939 r. obóz jeniecki.

05.1940-10.1943 r. roboty przymusowe w Niemczech;

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

11.1944-1947 r. aresztowany w Lublinie i wywieziony do łagrów w ZSRR

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Wojska 15.08.1948, nr leg. 38995;

Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939, 15.08.1985, nr leg. 6008

Krzyż Armii Krajowej 2.10.1990, nr leg. 47170

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 20.03.1968, nr leg. Ł-3005

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 25.02.1976, nr leg.  283-76-1

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Warszawa Okręg Wołyński
Wiak W. J., Struktura Armii Krajowej, Warszawa 2003, s. 350.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?