Dawidowicz, Henryk

Henryk Dawidowicz

pseud. Żbik

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-12-20
Miejsce urodzenia:Pańska Dolina
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Feliks
Imię matki:Cecylia
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻ AK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od czerwca 1942 roku w konspiracji, od 06- 12.1943 żołnierz placówki samoobrony podległej 27. Wołyńskiej Dywizji AK w Pańskiej Dolinie pod dow. Alberta Kozłowskiego. Od 12.1943 roku do 05.1944 roku żołnierz II plutonu Bronisława Omańskiego “Skrzypka” w II kompanii Romualda Górnickiego “Remusa” 24 pułku piechoty “Krwawa łuna” por. Zygmunta Kulczyckiego “Olgierda” w ramach 27. Wołyńskiej Dywizji AK. Od 05-07.1944 roku walczy w batalionie zbiorczym Tadeusza Kuncewicza “Podkowy” aż do rozbrojenia w Szczebrzeszynie. Ranny 29.02.1944 roku.

Data zaprzysiężenia:1942-03-01
Czasookres:Do 07.1944
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/24 pp "Krwawa łuna"
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: 27 WDP AK
Zgrupowanie „Osnowa” 27 WDP AK
Batalion „Krwawa Łuna” I/24 pp 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Albert Kozłowski, Zygmunt Kulczycki “Olgierd”, Romuald Górnicki “Remus”, Bronisław Omański “Skrzypek”, Tadeusz Kuncewicz “Podkowa”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany 17.04.1985, nr. leg. 731-85-11,

Krzyż AK, 17.01.1983, 26833,

Krzyż Partyzancki, 11.12.1985, 746-85-5,

Medal Wojska, 15.08.1948, 29936.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 231.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?