Baczyński, Juliusz

Juliusz Baczyński

pseud. Jacek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-06-06
Miejsce urodzenia:Sambor
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Adolf
Imię matki:Jadwiga
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

1938-1939 – Szkoła Podchorążych

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Członek ZBoWiD nr leg. 0069916,

członek ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Konspiracja Kiwerce i Łuck. Walka z Niemcami oraz bandami UPA.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:11.1942-3.04.1944
Pełnione funkcje:

Dowódca pododcinka “Burta”.

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, Zgrupowanie "Osnowa", Obwód "Łan", Inspektorat "Łuna"
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Inspektorat Rejonowy AK Łuck „Łuna”, „Osnowa”
Zgrupowanie „Osnowa” 27 WDP AK
Obwód AK Łuck „Łan”, Obwód AK Kiwerce „Łąka”
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

29.03.1944 został aresztowany i do 05.1944 był więziony przez NKWD w Łucku. Następnie od 05.1944 do 11.1944 przebywał w więzieniu NKGB w Kijowie. Podczas procesu w Kijowie skazano go na 15 lat łagrów. Skorzystał z amnestii i wyszedł na wolność 18.11.1955 roku.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Wojska (po raz 1, 2)  15.08.1948, nr leg. 2894;

Krzyż Armii Krajowej 27.06.1981, nr leg. 23645;

Krzyż Partyzancki 1.12.1985, nr leg. 1155-85-2;

Medal Zwycięstwa i Wolności 17.04.1985,nr leg.  768-85-2;

Medal “Za udział w Wojnie Obronnej 1939”, 18.04.1985, nr leg. 197-84-3;

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-279;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 224.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Powstańcze Oddziały Specjalne “Jerzyki”

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?