Bodziak, Kazimierz

Kazimierz Bodziak

pseud. Grab

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-01-01
Miejsce urodzenia:Brzostówka
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Karol
Imię matki:Agnieszka
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 4.10. do 10.01.1944 r. członek samoobrony w Dąbrowie pod dowództwem ppor. “Jurka”, potem przeniesiony do Oddziału “Trzaska” w ramach 27. Wołyńskiej Dywizji, gdzie walczył do końca szlaku bojowego Dywizji w 07.1944 r.

Data zaprzysiężenia:1944-01-10
Czasookres:1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, III/50 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Inspektorat Rejonowy AK Kowel „Kuźnia”, „Gromada”
Zgrupowanie „Gromada” 27 WDP AK
Obwód Kowel-Teren
Batalion „Trzaska” III/50 pp 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

por. Zbigniew Twardy “Trzask”, por. Jan Józefczak “Hruby”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany w październiku 1944 roku przez NKWD, 1 grudnia 1944 roku wywieziony do Związku Sowieckiego, do obozu w Jegolsku.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej, nr 27557

Medal Wojska, nr 32255

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

brak źródła

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?