Kołodziejska, Irena Czesława

Irena Czesława Kołodziejska

pseud. Pączek, Maciejowa

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Fiedorowicz
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1922-11-12
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Bolesław
Imię matki:Aleksandra
Nazwisko panieńskie matki:Rycko
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończyła Szkołę Powszechną nr. 9. Kontynuowała naukę w Gimnazjum im. Ks. Adama Czartoryskiego.

W czasie wojny:

Uczęszczała na komplety tajnego nauczania.

Po wojnie:

Uzyskała wykształcenie średnie.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po powrocie do Polski osiadła w Bydgoszczy i przez 4 lata pracowała w Fabryce Amunicji. Następnie przeniosła się do Szczecina, gdzie na stanowisku starszego inspektora oraz jako sekretarka Kolegium Rzeczoznawców pracowała aż do emerytury w P.P Sztuk Plastycznych.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Wojskowa Służba Kobiet

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Komórka Kwatermistrzowska łączności i Ręcznego Przerzutu w Komendzie Okręgu Wileńskiego AK – grupa “Kozy”. W jej ramach zajmowała się przerzutem prasy do punktów kolportażowych, przenoszeniem rozkazów, broni i materiałów służących do produkcji “sidolek”, części do maszyn i drukarek oraz realizacją “lewych” kartek żywnościowych i odzieżowych.

Data zaprzysiężenia:1942-03-01
Czasookres:1942-03-00 - 1945-06-00
Pełnione funkcje:

Łączniczka

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu, Grupa "Kozy"
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

dowódca Stanisław Kiałka,

Maria Tomkiewiczówna ps. Grażyna,

Barbara Dudycz ps. Wojtuś,

Anna Mahrburg ps. Hania,

Maria Sarecka ps. Lusia,

Jadwiga Pawilonis ps. Jadzia,

Leokadia Baltroszewicz ps. Pliszka,

Zofia Owsianko ps. Zosia,

Danuta Janiczak ps. Dan, Sarenka,

Leokadia Barszczewska ps. Lodka,

Aleksandra Michalczyk ps. Oleńka,

Ludmiła Szwabowiczówna ps. Ludka.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Brat Jan Fiedorowicz ps. Zośka partyzant u “Tońka” i w VI Brygadzie “Konara”,

siostra Czesława Fiedorowicz ps. Cześka, łączniczka terenowa w komórce “Ewy” – Barbary Skarżanki.

 

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

1943-06-28- została aresztowana przez Gestapo i skazana na śmierć. Wykupiona przez p. Augustowską i AK. Wywieziona do Prawieniszek. W lipcu 1944 r. uciekła z transportu do Niemiec, wróciła do Wilna i wznowiła działalność konspiracyjną

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

1945-06-28- aresztowana przez NKWD i skazana na 8 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw. Wyrok odbywała w obozach w Komi, Mordowii, a zesłanie w Krasnojarsku. Do Polski wróciła w 1945 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami;

Krzyż Armii Krajowej;

Krzyż Partyzancki;

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;

Medal Zwycięstwa i Wolności;

Brązowy i Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.42.86;

Tomkiewicz M., Zbrodnia w Ponarach 1941-1944, Warszawa 2008, s. 345;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2001, nr 5 (67), s. 147.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów Pobierz plik
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?