Strowski, Tadeusz

Tadeusz Strowski

pseud. Turzyna, Turzyma, Turzym, Tadeusz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Tadeusz Kostecki
Płeć:
Data urodzenia: 13.05.1891 lub 13.06. 1899
Miejsce urodzenia:Ropczyce
Data śmierci:05.08.1942
Miejsce śmierci:Taszkient
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Bolesław
Imię matki:Janina
Nazwisko panieńskie matki:Tauchert
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Według zachowanych dokumentów służył jako podoficer w Legionach Polskich. W 1921 roku uczestniczył w Trzecim Powstaniu Śląskim jako dowódca pociągu pancernego.

W czasie wojny:

Brał udział w obronie Lwowa we wrześniu 1939 roku.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Podczas III Powstania Śląskiego dopuścił się czynów kryminalnych. Aresztowany wyszedł z więzienia po podjęciu współpracy  polskim   kontrwywiadem. Dzięki jego działalności zdemask0wano sowiecką siatkę szpiegowską. W 1927 roku po dokonaniu kradzieży w Łunińcu aresztowany i skazany na trzy lata więzienia. Od 1931 roku mieszkał w Krynicy.   W latach 1933-1937 prowadził w Krynicy kawiarnię.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Kurier Komendanta Głównego ZWZ generała Kazimierza Sosnkowskiego.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany podczas próby przekroczenia granicy sowiecko- rumuńskiej 22 stycznia 1940 roku. Przebywał w więzieniu we Lwowie a później na Łubiance w Moskwie. Skazany na karę śmierci został zwolniony po układzie Sikorski – Majski. Służył w Armii Polskiej w ZSRR. 7 marca 1942 roku aresztowany przez NKWD pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec, skazany na karę śmierci. Wyrok został wykonany.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

W 1933 roku odznaczony Krzyżem Niepodległości. W 1937 roku Sąd Honorowy dla Odznaczonych Krzyżem i Medalem Niepodległości rozpoczął postępowanie przeciwko Strowskiemu z powodu zatajenia w swoim życiorysie czynów kryminalnych,  jednak do wybuchu wojny sąd nie wydał wyroku.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

 

E. Kotarska, Proces czternastu, Warszawa 1998, s. 46, 48, 57, 74, 76, 101, 119, 128, 180, 211, 258;

Polskie podziemie na terenie Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w latach 1939-1941, red. nauk. Z. Gajowniczek et al., t. 1- 2, Warszawa- Moskwa 2001, s. 19, 261, 263, 267, 403, 561, 657, 715, 719, 825, 847, 889- 895, 899, 903, 909, 919, 1013, 1019, 1321;

J. Węgierski, Lwów pod okupacją sowiecką 1939-1941, Warszawa 1989, s. 29, 50-52, 100-104, 180, 326-327.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?