Klimkowski, Jerzy

Jerzy Klimkowski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik służby stałej kawalerii
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Podczas kampanii wrześniowej służył w sztabie Kresowej Brygady Kawalerii. Po zakończeniu walk uniknął niewoli.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Kurier Polskiej Organizacji Walki o Wolność.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Kurier generała Władysława Sikorskiego do komendy ZWZ-1 we Lwowie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Od 1941 roku służył  w Armii Polskiej w ZSRR i na Środkowym Wschodzie m.in. jako  adiutant generała Władysława Andersa. Za spiskowanie przeciwko  swojemu dowódcy aresztowany i skazany  na 1,5 roku a następnie na  3 lata więzienia. Zwolniony na mocy amnesti 17 września 1945 roku.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD we Lwowie 6 września 1940 roku. W latach 1940-1941 przebywał w więzieniach sowieckich. Zwolniony na mocy amnestii  10 sierpnia 1940 roku.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Polskie podziemie na terenie Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w latach 1939-1941, red. nauk. Z. Gajowniczek et al., t. 1- 2, Warszawa- Moskwa 2001, s. 21, 1113-1125, 1261, 1263, 1267- 1271, 1275;

J. Węgierski, Lwów pod okupacją sowiecką 1939-1941, Warszawa 1989, s. 8, 29, 40, 70, 100-103, 138, 175-177, 196, 202, 247, 298-299, 367-368.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?