Chęcińska, Maria Alojza

Maria Alojza Chęcińska

pseud. Agata, Maria

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Niemiec
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Balcerzak, Chrząszczewska, Nowicka, Smolik, Zaleska [Zalewska]
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1913-06-27
Miejsce urodzenia:Wiedeń
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Róża Alojza
Nazwisko panieńskie matki:Weiner
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończyła Szkołę Handlową Macierzy Szkolnej w Warszawie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

W czasie niemieckiej okupacji prowadziła restaurację przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie.

Po wojnie:

Pracowała w Stołecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym w Warszawie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 08.1941 r. należała do AK we Lwowie. Przybyła tam przez Przemyśl wraz z podpułkownikiem Mieczysławem Dobrzańskim. Jej zadaniem było utworzenie łączności organizacyjnej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Szef Oddziału V/K (V/A) łączności konspiracyjnej od 09.1941 r. do wiosny 1942 r., następnie przeniesiona na stanowisko sekretarki szefa sztabu i referentki spraw budżetowych.

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział V/K, Oddział VII
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Paweł Niemiec – brat, działał w AK.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowana w nocy z 03/04.12.1942 r. jako Maria Zaleska, wykupiona 26.12.1942 r.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Fundacji im. generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 191;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja Lwowska 1939 – 1944. Słownik biograficzny, Katowice 1997 s. 40;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 233, 308;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 6, 29;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 47, 39, 80, 90;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 36, 38, 40, 51, 62, 94, 108, 167-168, 170, 260;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s.  16, 27, 28, 249, 250.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?