Kaca, Stanisław

Stanisław Kaca

pseud. Stanisławski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do Gimnazjum nr IV. W maju 1939 r. zdał maturę.

W czasie wojny:

Podczas wojny zapisał się na kurs księgowości, jednak go nie ukończył.

Po wojnie:

Rozpoczął studia weterynaryjne na UJK we Lwowie.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Zaczął pracę w “Książnicy-Atlas”, pracował u prof. Romera.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Do AK we Lwowie wstąpił w październiku 1941 r. Działał w grupie studentów przy BIP-ie do lutego 1944 r. Kolportował tajną prasę i ukrywał cichociemnego “Uszkę”, u którego od czerwca 1944 r. służył w oddziale, wtedy też w Korczunku rozpoczęto tworzyć samoobronę. Przybył do Stanisławowa i tam został aresztowany przez NKWD, jednak udało mu się zbiec.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-10-00 - 1944-12-22
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:BIP Okręgu Lwowskiego
Okręg:Okręg Stanisławów, Okręg Lwów
Przydział: Okręg AK Stanisławów
Inspektorat AK Stryj
Obwód AK Stryj
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD 22 grudnia 1944 r. i wywieziony do łagru 3 lutego 1945 r. przebywał w Krasnodonie w Donbasie, pracował tam jako górnik w kopalni nr 154, następnie pracował w tartaku. Zwolniony z łagru 11 listopada 1945 r. Do Lwowa przybył 19 listopada 1945 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0310;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0744.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?