Mrozek, Zdzisław

Zdzisław Mrozek

pseud. Kadet

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:2012-10-07
Miejsce śmierci:Nowy Sącz
Miejsce pochówku: Cmentarz Parafialny w Nowym Sączu
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, otrzymał tytuł zawodowy inżyniera elektryka.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W latach 1944-1947 uczył się w Szkole Oficerów Lotnictwa w Dęblinie, został nawigatorem 1
Eskadry Myśliwskiej.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w Elektrowniach Turów, Pątnów i Kozienice.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK Małopolska, Koło Pułkowe i Rodzina Jazłowiecka we Wrocławiu.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W latach 1943-1944 w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, 2 pluton. W 1944 r. zastępca oficera informacyjnego Dzielnicy.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Prawoskrzydłowy w 1 plutonie

Oddział względnie pion organizacyjny:5 LDP AK 14 p.uł., 2 szw., 1 plut.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Na skutek zagrożenia aresztowaniem przeniósł się do placówki AK “Ziarno” koło Tarnowa.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca placówki.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w walkach o wyzwolenie Lwowa  w ramach 2 szwadronu 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Zwycięstwa i Wolności 1946,

Medal Wojska,

Krzyż Walecznych,

Krzyż Obrony Lwowa,

Krzyż Partyzanckim,

Krzyż Armii Krajowej,

Odznaka Akcji Burza,

Odznaka AK „Lutnia”.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 134;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 74, 95, 109;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 8, 119, 120, 135-137, 208, 214, 217, 220, 228, 234, 240, 241, 270, 278, 279.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?