Seniszyn, Tadeusz Stanisław

Tadeusz Stanisław Seniszyn

pseud. Mściciel

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-05-01
Miejsce urodzenia:Biłka Szlachecka k. Lwowa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Stefania
Nazwisko panieńskie matki:Mróz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający: MON
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

IX Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego

W czasie wojny:

Szkoła średnia(?)

Po wojnie:

Lekarz weterynarii

Służba wojskowa
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Robotnik kolejowy
Urząd Pomiarowy Dyrekcji Kolei Wschodniej

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Radny MRN w Stargardzie Szczecińskim

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Komenda garnizonowa komendy
lwowskiego AK rejon Zachód

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:Od marca 1943 do lipca 1944
Pełnione funkcje:

Służba w kontrwywiadzie

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Władysław Zaremba

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Wyrok skazujący za “nieustraszone i nieustępliwe zwalczanie komunistycznego draństwa i bezprawia”

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Gry Pomorski
Złoty Krzyż Zasługi – nieprzyjęty

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Państwowe Szczecin

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?