Bieniecki, Tomasz

Tomasz Bieniecki

pseud. Rajewicz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-12-12
Miejsce urodzenia:Przeobrażenka
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Julian
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:Wiśniewska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1944-05-05
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBOWiD (od kwietnia 1966r.), nr 0575034

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

SZP ZWZ AK

Data zaprzysiężenia:1939-11-20
Czasookres:1939 - 1944
Pełnione funkcje:

Od jesieni 1942 r. do 1944 dowódca plutonu. Zdobywanie broni, środków sanitarnych, prowadzenie szkoleń, kolportaż prasy.

Oddział względnie pion organizacyjny:Obwód Łomża, Placówka Kupiski
Okręg:Okręg Białystok
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Służba w Wojsku Polskim (od 1931 r. do 1939r.)
Służba w 3. PAC w Wilnie (1931-1936)

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

poszukiwany przez gestapo za nie stawienie się do pracy w III Rzeszy

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany 1.11.1944r., wywieziony do łagrów w Ostaszkowie, Diagilewie,gdzie przebywał do 30.10.1947r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

po powrocie do kraju był szykanowany, nie mógł studiował, ani objąć stanowisk kierowniczych

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Ord Ord(27.3.1971)
Złoty Krzyż Zasługi (22.7.1964)
Krzyż Waleczny (Londyn, 11.9.1949)
Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami (Londyn, 20.12.1949)
Krzyż Partyzancki (10.1.1970)
Medal Wojska (Londyn, 15.1.1948)
Krzyż Kampanii wrześniowej 1939r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Fundacji im. Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?