Dedio-Żarski, Adam Józef

Adam Józef Dedio-Żarski

pseud. Leśnik

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-02-03
Miejsce urodzenia:Borysław
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:

W trakcie okupacji sowieckiej uczęszczał najpierw do szkoły ogólnej w Tustanowicach. Następnie przeniósł się do gimnazjum przy ul. Sokoła, do którego chodził jedynie kilka miesięcy, aż ponownie wrócił do szkoły ogólnej.

Po wojnie:

W 1966 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Porzucił szkołę i zaczął pracować w lesie, aby pomóc w utrzymaniu rodziny. Podczas okupacji niemieckiej pracował jako goniec w Karpathen Ol Akktiengesellschaft Lemberg, Betriebsinspektion in Boryslaw.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Przed wojną należał do harcerstwa.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W latach 1981-1982 był drugim przewodniczącym Koła Kombatantów przy N.S.Z.Z. Solidarność.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Jeszcze przed wstąpieniem do konspiracji, dostarczał ojcu odpisy raportów dotyczących wydobycia ropy naftowej w Borysławiu. Zaprzysiężony został w 1941 roku. Na początku 1944 r. został przeniesiony na kilka dni do kompanii zwiadu w Chyrowie, a potem powrócił do Borysławia. Końcem 06.1944 r. otrzymał rozkaz stawienia się na punkt zborny.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:Od 1941-00-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów,
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany 24.12.1944 r. przez NKGB za przynależność do AK. Po śledztwie w Borysławiu, wyrokiem Sądu Wojskowego został skazany na 7 lat obozów i przewieziony do więzienia na “Brygidki”. Jesienią 1945 r. trafił do obozu pracy w Kazachstanie, a następnie do obozu karnego dla więźniów politycznych w Dżezkazganie, gdzie odbył siedem lat kary. To jednak nie był dla niego koniec tułaczki, został dalej zesłany na Syberię jako więzień polityczny. Po  spędzeniu czterech lat na zesłaniu powrócił do Polski w 12.1955 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Latem 1979 r. był kilkukrotnie wzywany na przesłuchania do UB. W jego mieszkaniu urządzono rewizję podczas, której zarekwirowano część książek przemyconych z Francji.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Autor książek “Droga do ojczyzny” i “Okupacyjne wspomnienia z Borysławia i opowiadania z ZSRR”.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Żarski A., Okupacyjne wspomnienia z Borysławia i opowiadania z ZSRR, Wrocław, s. 3, 38, 42-43, 48, 74, 76, 83, 95, 99-100, 105, 119

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?