Kutscher, Władysław

Władysław Kutscher

pseud. Zawisza

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Do “Małej matury” w 1937 r. był uczniem gimnazjum w Brodach. Następnie przeniósł się do Sambora, gdzie chodził do szkoły powszechnej. Ukończył tam 2 klasę liceum.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Podczas Wojny Obronnej był zmobilizowany do 13 DAK (Kamionka Strumiłowa). Wraz z oddziałem został skierowany do Lwowa, ale pod Zborowem dostał się do niewoli radzieckiej, skąd udało mu się zbiec. Ponownie aresztowany w Brodach, lecz dzięki znajomościom ojca udało mu się z aresztu wydostać.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Podczas okupacji pracował jako magazynier u dr. Bogusza, a następnie jako rządca w Liegenschafcie Suchodoły i Gajach Suchobrodzkich.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W Brodach był drużynowym tamtejszej drużyny harcerskiej. W Samborze założył 9 Drużynę Harcerską i został jej drużynowym.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W listopadzie 1941 r. powrócił do Brodów i tego samego miesiąca został wciągnięty przez Jadwigę Guderską do ZWZ.  Na polecenie dowództwa AK zatrudnił się na kolej. Przeszedł kurs Szkoły Podchorążych.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg Tarnopol ZWZ (1941-1942), Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Złoczów
Obwód AK Brody
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 8.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?