Żukowski, Tadeusz

Tadeusz Żukowski

pseud. Semen

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-01-01
Miejsce urodzenia:Koszów/ pow. Łuck
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Marian
Imię matki:Klementyna
Nazwisko panieńskie matki:Tuńska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej, jako harcerz wspierał wycofujące się oddziały Armii Polskiej.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:

Harcerz

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Inspektorat Łuck, Obwód Łuck. Pozostawał w dyspozycji komendanta Obwodu, zajmował się łącznością i organizacją broni. Brał udział w akcjach przeciwko bandom UPA m.in. w Przebrażu i Antonówce.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-11-00 - 1944-03-00
Pełnione funkcje:

Łącznik, kurier

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg Wołyń ZWZ (1941-1942), Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Inspektorat Rejonowy AK Łuck „Łuna”, „Osnowa”
Obwód AK Łuck „Łan”
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD 03.04.1944 r. Sądzony w ramach procesu kijowskiego – 32 żołnierzy AK Inspektoratu Łuck. Skazany na 5 lat łagru i 3 lata pozbawienia praw obywatelskich.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Baza Danych Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, [online:]  https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/226/ (dostęp: 05.06.2020 r.);

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 283.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?